Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đã loại bỏ các quy định gây vướng mắc

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đã loại bỏ các quy định gây vướng mắc

Doanh nghiệp 24/05/2023, 07:27

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đã loại bỏ các quy định gây vướng mắc, tạo sự minh bạch trong quản lý nhà nước về giá, bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật...