Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt việc sử dụng nguồn vay ngân quỹ nhà nước

Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt việc sử dụng nguồn vay ngân quỹ nhà nước

Tài chính - Ngân hàng 26/11/2023, 22:20

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 của Quốc hội...