VnFinance
Thứ ba, 16/01/2024, 07:23 AM

Sửa Luật Các tổ chức tín dụng: Giao NHNN xem xét, quyết định đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt

Trên cơ sở ý kiến của ĐBQH và đề xuất của Chính phủ, UBTVQH chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) theo hướng giao thẩm quyền cho NHNN xem xét, quyết định đặt Tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt khi thuộc các trường hợp được quy định cụ thể trong dự thảo luật…

Chiều 15/01/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Trình bày tóm tắt Báo cáo Tóm tắt một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 15 chương và 210 điều (tăng 7 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6).

Về tổ chức, quản trị điều hành của tổ chức tín dụng (Chương IV), có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “đủ điều kiện theo quy định của NHNN” trong đoạn “lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của NHNN” tại khoản 1 Điều 59 của dự thảo Luật. Chính phủ đề xuất chỉnh lý Điều 47, 48 theo hướng tăng nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành và quyền đình chỉ, tạm đình chỉ của NHNN; đề xuất chỉnh lý khoản 2 Điều 51 theo hướng tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại tối thiểu từ 03 thành viên lên 05 thành viên. Tiếp thu ý kiến của ĐBQH và trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, UBTVQH xin thể hiện như quy định tại Điều 47, 48 và 51 của dự thảo Luật.

Đối với khoản 1 Điều 59, UBTVQH chỉnh lý như sau: “Trước khi kết thúc năm tài chính, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đáp ứng yêu cầu theo quy định của Thống đốc NHNN để kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính trong năm tài chính tiếp theo”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Tóm tắt một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
 

Về nghiệp vụ ủy thác và đại lý, giao đại lý (Điều 113), tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 113 và tương tự tại các điều tương ứng với từng loại hình TCTD như sau: “Ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Thống đốc NHNN”.

Đối với quy định về giới hạn cấp tín dụng (Điều 136), tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định lộ trình cụ thể tại khoản 1 Điều 136 dự thảo Luật với thời hạn giảm dần giới hạn cấp tín dụng trong 5 năm từ khi Luật có hiệu lực đến năm 2029 nhằm bảo đảm minh bạch, rõ ràng, đồng thời tránh tác động đột ngột đến hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhưng vẫn hạn chế việc tập trung tín dụng vào một khách hàng và một nhóm khách hàng, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho đối tượng khách hàng khác.

Tiếp thu ý kiến đối với quy định về dự phòng rủi ro (Điều 147), UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng Chính phủ quy định mức trích lập dự phòng rủi ro, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (khoản 3 Điều 147) do các nội dung này có liên quan đến các quy định về chế độ kế toán, thuế thu nhập doanh nghiệp... vì vậy cần có ý kiến tham gia của các bộ, ngành khác; đối với việc phân loại tài sản là nội dung chuyên môn của lĩnh vực ngân hàng thì thực hiện theo quy định của Thống đốc NHNN.

Về Can thiệp sớm TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Chương IX), tiếp thu ý kiến của ĐBQH, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định giao NHNN xem xét, quyết định thực hiện can thiệp sớm khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc một hoặc một số trường hợp, trong đó có trường hợp “a) Số lỗ lũy kế của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn hơn 15% giá trị của vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc theo kết luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu” tại khoản 1 Điều 156…

UBTVQH cũng giải trình, tiếp thu quy định về kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng (Chương X). Theo đó, trên cơ sở ý kiến của ĐBQH và đề xuất của Chính phủ, UBTVQH tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giao thẩm quyền cho NHNN xem xét, quyết định đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt khi thuộc các trường hợp được quy định cụ thể trong dự thảo luật. Đồng thời, để có cơ sở xử lý các tình huống đặc biệt có thể phát sinh, kế thừa Luật Các TCTD hiện hành, dự thảo Luật quy định: “Trường hợp nhằm bảo đảm an toàn hệ thống TCTD, trật tự, an toàn xã hội khi xử lý TCTD được kiểm soát đặc biệt, Chính phủ quyết định việc áp dụng biện pháp đặc biệt trên cơ sở đề xuất của NHNN và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”.

Về chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng (Chương XIII), tiếp thu ý kiến của ĐBQH và trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, UBTVQH xin tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định: “NHNN có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định khác của pháp luật có liên quan” tại khoản 1 Điều 207. Đồng thời, UBTVQH đề nghị Chính phủ, NHNN, Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài chính) tiếp tục có giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm các TCTD hoạt động lành mạnh, tăng tính hiệu lực, hiệu quả của Luật khi ban hành.

Đối với quy định về Điều khoản thi hành (Chương XV), dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 quy định Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024. Tuy nhiên, UBTVQH thấy rằng dự thảo Luật có nhiều nội dung giao hướng dẫn, quy định chi tiết, cụ thể Chính phủ: 09 nội dung, Thủ tướng Chính phủ: 01 nội dung, NHNN: 28 nội dung. Đồng thời, để các TCTD có thời gian chuẩn bị các nội dung về quản trị, điều hành, hoạt động phù hợp với quy định của Luật này sau khi được ban hành và đồng bộ với hiệu lực thi hành của một số luật liên quan như Luật Kinh doanh bất động sản (tại Điều 200, 210), UBTVQH xin chỉnh lý theo hướng hiệu lực thi hành của Luật từ ngày 01/01/2025.

Ngoài ra, UBTVQH cũng giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH liên quan đến xử lý trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt, vay, cho vay đặc biệt (Chương XI); xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm (Chương XII);quy định chuyển tiếp đối với Nghị quyết số 42/2017/QH14 (Điều 210)…


Đồng Bitcoin đạt mức cao nhất trong hai năm
Đồng Bitcoin đạt mức cao nhất trong hai năm

Giá Bitcoin, loại tiền điện tử có giá trị cao nhất thế giới, đã đạt mức cao nhất trong hai năm trở lại đây vào ngày hôm qua (27/2).

Tin ngân hàng ngày 28/2: Một số nhà băng “ngược dòng” tăng lãi suất trở lại
Tin ngân hàng ngày 28/2: Một số nhà băng “ngược dòng” tăng lãi suất trở lại

Nghiên cứu khung pháp lý về tài sản ảo để chống rửa tiền; Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas bổ nhiệm Tổng giám đốc mới; Sacombank...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/2: Đồng USD ổn định
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/2: Đồng USD ổn định

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Giá vàng nhẫn lập kỷ lục vượt mốc 66 triệu đồng/lượng
Giá vàng nhẫn lập kỷ lục vượt mốc 66 triệu đồng/lượng

Tính đến thời điểm 18h00 ngày 27 2, giá vàng SJC đã tăng mạnh lên mốc 79 triệu đồng lượng, giá nhẫn tròn trơn cũng thiết lập kỷ lục vượt mốc 66 triệu đồng lượng.

Giá vàng giữ ở mức cao, dự báo tăng khoảng 6% trong 12 tháng tới
Giá vàng giữ ở mức cao, dự báo tăng khoảng 6% trong 12 tháng tới

Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (28/2), giá vàng giao ngay tại thị trường New York tiếp tục giữ ở mức trên 2.000 USD/ounce...

Lãi suất cho vay bình quân đang ở mức 7,8-10,1%/năm
Lãi suất cho vay bình quân đang ở mức 7,8-10,1%/năm

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 7,8-10,1%/năm.

Tin ngân hàng ngày 27/2: Gia tăng tỷ trọng cho vay bất động sản
Tin ngân hàng ngày 27/2: Gia tăng tỷ trọng cho vay bất động sản

Tỷ giá USD ngân hàng tăng mạnh;Lãi suất VND liên ngân hàng sẽ tiếp tục ở vùng thấp;Loạt ngân hàng thanh lý ô tô cũ…là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/2: Đồng USD giảm
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/2: Đồng USD giảm

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Giá vàng thế giới giữ ở mức cao, SJC vượt 79 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới giữ ở mức cao, SJC vượt 79 triệu đồng/lượng

Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (27/2), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã giữ ở mức trên 2.000 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tăng cao...

Lãi suất tiết kiệm điều chỉnh giảm trong tháng 2/2024 ở nhiều ngân hàng
Lãi suất tiết kiệm điều chỉnh giảm trong tháng 2/2024 ở nhiều ngân hàng
26/02/2024 Thị Trường

Theo khảo sát của phóng viên, tính đến ngày 26/2 lãi suất tiết kiệm của các nhà băng tiếp tục được điều chỉnh theo xu hướng giảm ở một số kỳ hạn.

ĐHCĐ thường niên 2024 của Vietcombank có gì nổi bật?
ĐHCĐ thường niên 2024 của Vietcombank có gì nổi bật?

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã chứng khoán VCB) thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024 vào ngày 26/4....

Tin ngân hàng ngày 26/2: Lo nợ xấu ngày càng gia tăng trong năm 2024
Tin ngân hàng ngày 26/2: Lo nợ xấu ngày càng gia tăng trong năm 2024

Tổng tiền gửi của doanh nghiệp và người dân thành phố Hà Nội đạt 4,576 triệu tỷ đồng; VietinBank muốn giữ lại hơn 16.400 tỷ lợi nhuận năm 2022...

Giá vàng đang tăng, giới chuyên gia dự báo tiếp tục đi lên
Giá vàng đang tăng, giới chuyên gia dự báo tiếp tục đi lên

Sáng nay (26/2), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng khoảng 400 nghìn đồng/lượng tiến sát mốc 79 triệu đồng/lượng...

Những loại tiền tệ châu Á nào được hưởng lợi nếu Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024?
Những loại tiền tệ châu Á nào được hưởng lợi nếu Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024?

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay và mặc dù đó có thể không phải là tin tốt cho đồng đô la nhưng một số đồng tiền châu Á sẽ được hưởng lợi.

Giá vàng hôm nay (26/2): Giảm trong phiên giao dịch đầu tuần
Giá vàng hôm nay (26/2): Giảm trong phiên giao dịch đầu tuần

Giá vàng thế giới hôm nay (26/2) giảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Main Street...

Ngân hàng đang 'cầm chừng' cho vay cá nhân?
Ngân hàng đang "cầm chừng" cho vay cá nhân?

Năm 2023, tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp, còn nhóm cho vay cá nhân ghi nhận tăng trưởng chậm,...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/2: Đồng USD đứng ở mốc 103
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/2: Đồng USD đứng ở mốc 103

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,96.

Khóc cười với “cơn sốt” Bitcoin Bài kết: Nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào tiền kỹ thuật số
Khóc cười với “cơn sốt” Bitcoin Bài kết: Nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào tiền kỹ thuật số

Có thể nói việc người dân bị cuốn vào cơn lốc đầu cơ BTC cũng đầu tư tiền KTS theo hình thức đa cấp đã gây ra rất nhiều hệ lụy cho bản thân và...

Tin ngân hàng tuần qua: Lãi suất liên ngân hàng tăng cao trên 2%
Tin ngân hàng tuần qua: Lãi suất liên ngân hàng tăng cao trên 2%

Tín dụng đầu năm 2024 tăng trưởng âm; Phó chủ tịch SHB muốn mua 5 triệu cổ phiếu SHS; Tỷ giá nhích tăng nhẹ; Lãi suất huy động và cho vay giảm…

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance