Cổ phiếu cuối cùng thuộc 'họ FLC' bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu cuối cùng thuộc "họ FLC" bị đình chỉ giao dịch

Chứng khoán 08/03/2023, 08:18

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/03/2023.