Topic : Tỷ lệ CRR

Ngân hàng nào có tỷ lệ dự trữ tiền mặt cao nhất?

Ngân hàng nào có tỷ lệ dự trữ tiền mặt cao nhất?

Tài chính - Ngân hàng 12/02/2023, 07:53

Tỷ lệ này dựa trên số dư tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước chia cho tổng tiền gửi của khách hàng và các tổ chức tín dụng khác...