Yeah1 bán cổ phiếu quỹ giá 50.900 đồng/cp, lỗ gần 52 tỷ đồng

Yeah1 thu về 90 tỷ đồng từ bán cổ phiếu quỹ, chịu lỗ gần 52 tỷ đồng so với giá mua.

  • Yeah1 sẽ bảo lãnh để các công ty thành viên vay vốn với tổng hạn mức 200 tỷ đồng.
  • Netlink - Công ty con của Yeah1 dự kiến phát hành không quá 580 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để bổ sung vốn hoạt động.

Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) thông báo đã bán 1,77 triệu cổ phiếu quỹ với giá 50.900 đồng/cp, thu về 90 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Đây là lượng cổ phiếu quỹ Yeah1 mua vào trong năm 2019 để hỗ trợ giá sau dự cố YouTube ngưng hợp tác. Giá mua bình quân là 79.748 đồng/cp, tương ứng giá trị 141,7 tỷ đồng. Như vậy, Yeah1 đã chịu lỗ 51,6 tỷ cho giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Theo kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 thì cùng với kế hoạch bán cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế và tăng vốn theo tỷ lệ 1:1.

Mới đây, Yeah1 công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương cho phép Công ty Truyền thông Trực tuyến Netlink (công ty con) phát hành trái phiếu chuyển đổi để bổ sung vốn hoạt động. Netlink sẽ phát hành không quá 25 triệu USD, tương đương 580 tỷ đồng chia làm nhiều đợt. Theo kế hoạch, đợt 1 sẽ thực hiện trong tháng 10 với giá trị không quá 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT tập đoàn cũng đã phê duyệt việc cho các công ty thành viên ký hợp đồng vay với tổng hạn mức không quá 200 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Các khoản vay này được bảo đảm bởi chính Tập đoàn Yeah1.

Tường Như

Theo Người đồng hành

Tin Cùng Chuyên Mục