VnFinance
Thứ ba, 13/02/2024, 08:53 AM

Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực

Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính cho biết, ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/01/2024 là 16.934,3 tỷ đồng, đạt 2,46% kế hoạch (đạt 2,58% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2022 đạt 1,72% kế hoạch và đạt 1,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Theo đó, đối với tổng kế hoạch giao năm 2024 (kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng): 688.496 tỷ đồng. Cụ thể: Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 657.349 tỷ đồng (bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 225.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 432.349 tỷ đồng); Các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 31.147 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch vốn đã triển khai phân bổ là 657.799,2 tỷ đồng, đạt 100,07% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (657.348,9 tỷ đồng). Trong đó, các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 31.147 tỷ đồng. 

Có 20/44 bộ, cơ quan trung ương và 39/63 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 30.536,9 tỷ đồng, chiếm 4,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn NSTW là 12.465,7 tỷ đồng (gồm 10.488 tỷ đồng thuộc nguồn vốn NSTW trong nước và 2.138 tỷ đồng thuộc nguồn vốn NSTW nước ngoài), vốn cân đối NSĐP là 18.071,2 tỷ đồng.

 

Công tác phân bổ vẫn còn một số điểm cần cải thiện

Kiểm tra công tác phân bổ vốn, Bộ Tài chính cho rằng việc phân bổ cơ bản đáp ứng các tiêu chí về ưu tiên theo quy định, trong đó đã ưu tiên phân bổ cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp theo tiến độ, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn. Tuy nhiên, công tác phân bổ chi tiết của các bộ ngành, địa phương vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Trong đó:

Các địa phương vẫn chưa phân bổ hết nguồn vốn NSTƯ bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, đạt 48.756/49.211 tỷ đồng.

Tại một số bộ ngành còn tình trạng giao vốn cho các chủ đầu tư không trực thuộc bộ. Đối với nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ trên yêu cầu làm việc với Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng để làm rõ cơ sở pháp lý, sự phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trong việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho đơn vị không trực thuộc Bộ.

Đối với nguồn vốn NSTƯ trong nước tại các bộ, ngành vẫn còn diễn ra tình trạng “vốn chờ dự án”, chưa đảm bảo việc hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ kế hoạch trước ngày 31/12/2023.

Đối với nguồn vốn NSTW nước ngoài tại một số bộ có Hiệp dịnh vay dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2024 hhoặc được Thủ tướng phê duyệt kéo dài thời gian bố trí vốn, Bộ Tài chính đã đề nghị cá bộ rà soát, ưu tiên bố trí kế hoạch năm 2024 cho các dự án trên, nghiêm túc tuân thủ tiến độ đầu tư đã được phê duyệt, đặc biệt với các dự án đã quá chậm trễ, tránh gây ảnh hưởng xấu tới tín nhiệm quốc tế của Việt Nam.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cho rằng, kỷ luật, kỷ cương về chấp hành pháp luật về NSNN còn chưa được đề cao khi nhiều trường hợp các bộ ngành bố trí vốn cho các dự án khởi công mới khi chưa ưu tiên cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp; thời gian gửi, thể thức và nội dung các công văn gửi Bộ Tài chính còn chậm và chưa chính xác. Nhiều trường hợp, các bộ, ngành địa phương phân bổ vượt tổng mức đầu tư hoặc kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại được phân bổ “Thực trạng trên cho thấy vẫn còn tồn tại sự chưa quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai, thiếu sát sao trong quản lý và kiểm soát các dự án là một nguyên nhân chính gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hàng năm”, báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ.

Để đẩy nhanh quá trình phân bổ vốn và giải ngân vốn đầu tư công Bộ Tài chính kiến nghị: Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện quy định tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tính đến trước ngày 31/12/2023 chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương: Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng dự án, kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024.

Đồng thời, ngày 23/01/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 606/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch làm thủ tục chuyển nguồn số vốn được phép kéo dài của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trình tự giải ngân, quyết toán nguồn vốn chi ngân sách nhà nước của các dự án thuộc Chương trình theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; Khẩn trương triển khai công văn số 405/BTC-ĐT ngày 11/01/2024 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo phương án xử lý cụ thể đối với kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2024 tính đến trước ngày 31/12/2023 chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.


Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trước 30/9 phải hoàn thành giao đất dịch vụ cho người dân
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trước 30/9 phải hoàn thành giao đất dịch vụ cho người dân
20/02/2024 Tin nóng

UBND các quận, huyện, thị xã (nơi còn tồn tại công tác giao đất dịch vụ) được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết giao đất dịch vụ cho các hộ dân,...

Năng suất lao động theo giờ của Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á, xếp sau Singapore, Thái Lan
Năng suất lao động theo giờ của Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á, xếp sau Singapore, Thái Lan
20/02/2024 Tin nóng

World Bank trong báo cáo mới đây cho biết, 30 năm qua, Việt Nam được đánh giá là ngôi sao kinh tế toàn cầu với tốc độ tăng GDP nhanh nhất thế giới. Song năng suất lao động theo giờ của Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á, xếp sau Singapore, Thái Lan, Indonesia...

Đến năm 2030, khoảng 350.000 hộ nghèo sẽ được hỗ trợ nhà ở
Đến năm 2030, khoảng 350.000 hộ nghèo sẽ được hỗ trợ nhà ở
20/02/2024 Tin nóng

Đó là một trong những mục tiêu phát triển nhà ở trong Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ...

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
20/02/2024 Tin nóng

Sáng 19/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua...

Từ 1/3/2024, tăng trần giá vé máy bay nội địa
Từ 1/3/2024, tăng trần giá vé máy bay nội địa
19/02/2024 Tin nóng

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành...

Thủ tướng “đốc thúc” trình nghị định mới về kinh doanh xăng dầu
Thủ tướng “đốc thúc” trình nghị định mới về kinh doanh xăng dầu
19/02/2024 Tin nóng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu trong tháng 3/2024.

Sớm hoàn thiện đề án quy hoạch sân bay Măng Đen
Sớm hoàn thiện đề án quy hoạch sân bay Măng Đen
19/02/2024 Tin nóng

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Kon Tum về việc sớm triển khai phê duyệt đề án Cảng hàng không Măng Đen...

Tăng trưởng GDP năm 2023 của Thái Lan chậm lại còn 1,9% do xuất khẩu yếu và dự báo năm 2024 chỉ từ 2,2%
Tăng trưởng GDP năm 2023 của Thái Lan chậm lại còn 1,9% do xuất khẩu yếu và dự báo năm 2024 chỉ từ 2,2%
19/02/2024 Tin nóng

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) vừa công bố dữ liệu GDP tăng trưởng 1,9% trong năm 2023, chậm hơn so với mức tăng trưởng 2.5%...

Năm 2023, EU mua hơn 30 tỷ USD năng lượng từ Nga
Năm 2023, EU mua hơn 30 tỷ USD năng lượng từ Nga
18/02/2024 Tin nóng

Theo dữ liệu từ văn phòng thống kê của khối – Eurostat được nhật báo kinh doanh RBK của Nga trích dẫn, Nga đã cung cấp năng lượng trị giá hơn 29 tỷ euro...

Đề xuất quy định về kiểm tra hoạt động đấu thầu
Đề xuất quy định về kiểm tra hoạt động đấu thầu
17/02/2024 Tin nóng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định chi tiết các mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, thẩm định...

Bộ Xây dựng thành lập Tổ công tác về việc triển khai Công điện số 02 của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Xây dựng thành lập Tổ công tác về việc triển khai Công điện số 02 của Thủ tướng Chính phủ
17/02/2024 Tin nóng

Ngày 6/2, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-BXD thành lập Tổ công tác về việc triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 9/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

IMF: Khủng hoảng Biển Đỏ chưa có tác động 'đáng kể' đến kinh tế toàn cầu
IMF: Khủng hoảng Biển Đỏ chưa có tác động 'đáng kể' đến kinh tế toàn cầu
15/02/2024 Tin nóng

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với với tờ Washington Post rằng các cuộc tấn công...

Các quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/2
Các quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/2
14/02/2024 Tin nóng

Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư...

'Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài cuối: Những 'tuyệt chiêu' phòng ngừa tội phạm online
"Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài cuối: Những "tuyệt chiêu" phòng ngừa tội phạm online
14/02/2024 Tin nóng

Trên thế giới, từ nhiều năm qua tội phạm trực tuyến được xếp vào nhóm những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất đối với các quốc gia, ngang hàng với tấn công khủng...

'Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài 17: Lật tẩy 'bẫy' tâm lý trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
"Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài 17: Lật tẩy "bẫy" tâm lý trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
14/02/2024 Tin nóng

Thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tục xảy ra các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng....

'Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài 16: 'Thế giới ngầm' của những đường dây mua bán thông tin cá nhân
"Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài 16: "Thế giới ngầm" của những đường dây mua bán thông tin cá nhân
14/02/2024 Tin nóng

Có lẽ không nhiều người biết rằng các thông tin thuộc phạm vi bí mật cá nhân như: định vị thuê bao di động; lịch sử cuộc gọi; sao kê tài khoản ngân hàng...

Xếp hạng tín dụng của Israel bị hạ bậc vì rủi ro chiến tranh
Xếp hạng tín dụng của Israel bị hạ bậc vì rủi ro chiến tranh
14/02/2024 Tin nóng

Cơ quan xếp hạng quốc tế Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng của Israel, đây là lần hạ bậc xếp hạng quốc gia đầu tiên đối với quốc gia này, Moody's cho hay.

Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực
Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực
13/02/2024 Tin nóng

Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính cho biết, ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/01/2024 là 16.934,3 tỷ đồng,...

LNG - động lực thị trường và giá cả
LNG - động lực thị trường và giá cả
12/02/2024 Tin nóng

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu LNG toàn cầu đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Việt Nam là...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance