VnFinance
Thứ ba, 16/04/2024, 16:05 PM

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực hiện thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực hiện thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất
Chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là một bộ phận của chính sách tài chính đất đai.
 

Nhiều nội dung thay đổi của Luật Đất đai năm 2024 tác động đến tài chính về đất đai

Bộ Tài chính cho biết, Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm ngày 18/01/2024 đã có những nội dung thay đổi lớn liên quan đến tài chính về đất đai và giao cho Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về tài chính đất đai; trong đó có nội dung về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Các nội dung thay đổi chính của Luật Đất đai năm 2024 tác động đến tài chính về đất đai, gồm: (i) Mở rộng các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để đảm bảo tính ổn định, bền vững của nguồn thu ngân sách Nhà nước từ đất; (ii) Quy định cụ thể hơn về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (iii) Quy định tách bạch giữa các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất; quy định về đất sử dụng đa mục đích và thu nghĩa vụ tài chính đối với loại đất này.

(iv) Bỏ khung giá đất của Chính phủ; quy định Bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí hoặc xây dựng đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn (đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất) lần đầu để công bố áp dụng từ ngày 01/01/2026 và được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hàng năm (thay vì 05 năm như Luật Đất đai 2013), đồng thời mở rộng các trường hợp áp dụng Bảng giá đất để tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai; theo đó, giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất là giá đất trên Bảng giá đất (bỏ quy định tính theo giá đất cụ thể trong một số trường hợp như trước đây).

(v) Phân cấp thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể cho Chủ tịch UBND cấp huyện đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 123 Luật Đất đai năm 2024; (vi) Đổi mới quy trình tính giá đất: Trường hợp áp dụng giá đất trong bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải ghi giá đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất; Đối với trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải ban hành quyết định giá đất trong thời hạn không quá 180 ngày kể từ thời điểm xác định giá đất.

(vii) Đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn. Người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Để cụ thể hóa các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024, việc ban hành Nghị định của Chính phủ để quy định chi tiết về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là có căn cứ pháp lý.

Cần hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho phù hợp với tình hình thực tế mới

Chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là một bộ phận của chính sách tài chính đất đai. Thời gian qua, cùng với chính sách tài chính đất đai nói chung, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hóa theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; góp phần khuyến khích sử dụng đất đai tiết kiệm, có hiệu quả, từng bước hạn chế đầu cơ, hạn chế sử dụng đất đai lãng phí, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển.

Bên cạnh kết quả quan trọng đã đạt được, các quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Để rà soát, tổng hợp việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8335/BTC-QLCS ngày 28/7/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đánh giá tình hình thực hiện các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và kiến nghị, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung các chính sách này.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương thì có phát sinh một số vướng mắc liên quan đến: (i) thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai để thực hiện dự án đầu tư vì theo quy định của pháp luật hiện hành thì phải lập 01 phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (giả định) để so sánh với khoản tiền (mà tổ chức đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất) cao nhất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; điều này làm phát sinh thêm thủ tục hành chính; ngoài ra chưa có quy định xử lý đối với trường hợp nhận chuyển nhượng nhiều loại đất sau đó chuyển mục đích để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo hình thức hỗn hợp; (ii) về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá thì có được miễn, giảm hay không; trường hợp giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có được miễn, giảm tiền sử dụng đất; việc hậu kiểm và xử lý vi phạm sau khi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn chưa quy định cụ thể).

(iii) vướng mắc về địa bàn để xác định đối tượng và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc diện ưu đãi tiền sử dụng đất khi được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất do hiện có quy định Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo địa bàn cấp huyện, nhưng trong địa bàn cấp huyện có xã không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn cấp huyện không thuộc danh mục địa bàn được ưu đãi nhưng có xã hoặc thôn thuộc địa bàn được ưu đãi thì chưa rõ việc tính ưu đãi theo địa bàn được thực hiện như thế nào.

(iv) Về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết nhiều lần, làm thay đổi các chỉ tiêu như căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thay đổi hoặc không thay đổi; đất trước khi điều chỉnh quy hoạch là đất được giao, được cho thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; (v) chưa có quy định cụ thể về khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với từng loại dự án có hình thức sử dụng đất hỗn hợp; cách tính số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả trong trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất được miễn tiền sử dụng đất; (vi) quy định về xử lý chuyển tiếp còn thiếu một số trường hợp trên thực tế,....

Qua đó, Bộ Tài chính đã tổng hợp, đánh giá và có các văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trong quá trình xây dựng Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, Bộ Tài chính thấy rằng cần thiết hoàn thiện (thay thế các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 nêu trên) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất hiện hành (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ) cho phù hợp với tình hình thực tế mới, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo huy động hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước; góp phần thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương với 54 Điều

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định gồm 5 Chương với 54 Điều. Trong đó: Chương I dự thảo Nghị định gồm 02 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Chương II gồm các điều từ Điều 3 đến Điều 22 quy định về tính, thu, nộp tiền sử dụng đất; Chương III gồm các điều từ Điều 23 đến Điều 43 quy định về tính, thu, nộp tiền thuê đất; Chương IV gồm các điều từ Điều 44 đến Điều 49 quy định về trách nhiệm của cơ quan, người sử dụng đất; Chương V gồm các điều từ Điều 50 đến Điều 54 quy định về Điều khoản thi hành.


Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tin bất động sản ngày 21/5: Động thổ dự án nhà ở xã xội Golden Square Lào Cai hơn 2.000 tỷ đồng
Tin bất động sản ngày 21/5: Động thổ dự án nhà ở xã xội Golden Square Lào Cai hơn 2.000 tỷ đồng

Công ty CP đầu tư IMG Huế bị phạt 500 triệu đồng do bán nhà chưa đủ điều kiện; Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội mới;...

HoREA đề xuất miễn tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân
HoREA đề xuất miễn tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân

Đó là một trong các góp ý của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá đất tính tiền sử dụng đất
HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá đất tính tiền sử dụng đất

Tại Văn bản số 62/2024/CV-HoREA ngày 20/5/2024 góp ý cho dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA)...

HoREA: Cần bổ sung các quy định liên quan đến kinh phí, khoản thu từ đất với trường hợp tái định cư
HoREA: Cần bổ sung các quy định liên quan đến kinh phí, khoản thu từ đất với trường hợp tái định cư

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản góp ý về dự thảo về Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Bắt tay “ông lớn” Singapore, Vinhomes tiếp tục khuynh đảo thị trường với siêu phẩm mới
Bắt tay “ông lớn” Singapore, Vinhomes tiếp tục khuynh đảo thị trường với siêu phẩm mới

Là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác của Vinhomes và GIC - Quỹ đầu tư đình đám đến từ đảo quốc sư tử, các siêu phẩm bất động sản (BĐS) thuộc phân khu...

Giá đất nền có dấu hiệu tăng trở lại ở các thành phố lớn
Giá đất nền có dấu hiệu tăng trở lại ở các thành phố lớn

Sáng 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, giá đất nền có dấu hiệu tăng trở...

Khánh Hòa: Hơn 5.940 giao dịch bất động sản trong quý I/2024
Khánh Hòa: Hơn 5.940 giao dịch bất động sản trong quý I/2024

Thị trường bất động sản Khánh Hòa từ đầu năm đến nay khởi sắc, ghi nhận hơn 5.940 giao dịch, với tổng giá trị trên 7.630 tỷ đồng.

Hà Nội thiếu hàng chục ngàn căn hộ, người dân “đỏ mắt” chờ dự án mới ra mắt
Hà Nội thiếu hàng chục ngàn căn hộ, người dân “đỏ mắt” chờ dự án mới ra mắt

Theo các chuyên gia, từ nay đến 2025, Hà Nội dự kiến sẽ thiếu hụt khoảng 50.000 căn hộ. Đây là lý do khiến các dự án chung cư mới trở nên sốt xình xịch...

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ
Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình,...

Tin bất động sản ngày 20/5: Yêu cầu chủ đầu tư công khai dự án nhà ở xã hội
Tin bất động sản ngày 20/5: Yêu cầu chủ đầu tư công khai dự án nhà ở xã hội

Hải Phòng chấp thuận Công ty Hoàng Huy làm chủ đầu tư cao ốc gần 3.200 tỷ đồng; Khánh Hòa sẽ có thêm nhiều cụm công nghiệp mới;...

Ninh Bình: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp
Ninh Bình: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án phải triển khai nghiêm túc...

Hà Nội: Thị trường văn phòng cho thuê hướng đến các dự án xanh
Hà Nội: Thị trường văn phòng cho thuê hướng đến các dự án xanh

Thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội được ghi nhận sôi động trở lại với các giao dịch về mở rộng hoặc chuyển dịch văn phòng...

Tin bất động sản tuần qua: TP HCM chỉ có thêm 1 dự án nhà ở mới trong quý I/2024
Tin bất động sản tuần qua: TP HCM chỉ có thêm 1 dự án nhà ở mới trong quý I/2024

Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc loạt dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn; Chính phủ thống nhất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024;...

Tin bất động sản ngày 18/5: Viglacera bán nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với giá 8,5 triệu đồng/m2
Tin bất động sản ngày 18/5: Viglacera bán nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với giá 8,5 triệu đồng/m2

Bắc Giang duyệt quy hoạch Cụm công nghiệp 75ha;Thái Nguyên giao 4,4ha đất cho FECON làm khu đô thị 2.250 tỷ đồng;...

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo về hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản và tình hình triển khai...

Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tại quận Thanh Xuân
Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tại quận Thanh Xuân

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3,...

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua căn hộ để cho thuê
Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua căn hộ để cho thuê

Hiện nay, kênh đầu tư mua căn hộ cho thuê được đánh giá là ổn định hơn bởi đang có dấu hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản...

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo về hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance