VnFinance
Thứ bảy, 13/04/2024, 14:44 PM

Nhiều điểm mới trong Luật Đất đai 2024 kỳ vọng gỡ vướng tình trạng quy hoạch treo

Nhiều nội dung đổi mới trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai 2024 đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ hàng loạt vướng mắc cho tình trạng quy hoạch treo gây nhức nhối trong xã hội hiện nay.

Nhiều điểm mới trong Luật Đất đai 2024 kỳ vọng gỡ vướng tình trạng quy hoạch treo
Luật Đất đai 2024 quy định đối với một số dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì được thực hiện mà không phải bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.
 

Hiện nay, tình trạng quy hoạch treo dự án treo gây khó khăn cho cuộc sống của dân diễn ra tại khắp các địa phương trên cả nước. Vấn nạn quy hoạch treo tại nhiều địa phương gây ra rất nhiều hệ lụy, thiệt hại, khó khăn cho người dân. Có những quy hoạch lập dự án nhưng 10 năm, 20 năm, thậm chí còn lâu hơn nhưng vẫn chưa triển khai thực hiện. Việc này làm hạn chế quyền khai thác sử dụng đất, kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội, người dân trong ranh quy hoạch rơi vào khốn đốn, khó khăn trăm bề, Nhà nước thì thất thu ngân sách, còn bộ mặt đô thị nơi có quy hoạch, dự án treo trở nên nhếch nhác.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do sự mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật các chuyên ngành liên quan đến quy hoạch và xây dựng, chất lượng lập quy hoạch còn thấp, công tác quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập, trách nhiệm của các cấp chính quyền chưa được phát huy triệt để. Do đó, Luật Đất đai 2024 đã quy định chi tiết, cụ thể hơn nhiều nội dung để tháo gỡ tình trạng này.

Theo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên Đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có 7 nội dung đổi mới quan trọng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập đồng bộ ở 3 cấp hành chính, bao gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thay vì được lập 2 cấp hành chính như hiện nay. Để đảm bảo kế thừa và đồng bộ với pháp luật về quy hoạch, các nội dung mà pháp luật về quy hoạch đã quy định đối với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thì Luật dẫn chiếu nhằm đảm bảo tính liên tục trong áp dụng pháp luật, đối với những nội dung cần phải chỉnh sửa, bổ sung, Luật Đất đai hoàn thiện theo hướng sửa đổi trực tiếp nội dung của các Luật khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch tại Luật này; ngoài ra, tại Luật Đất đai cũng đã đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình tổ chức lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện được thông tin đến từng thửa đất.

Thứ hai, quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia chỉ xác định các chỉ tiêu sử dụng đất và phân bổ đến vùng kinh tế - xã hội đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, trong đó xác định diện tích một số loại đất quan trọng có diện tích lớn, vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo mật độ che phủ rừng và đảm bảo yêu cầu an ninh, quốc phòng như: Đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất an ninh, đất quốc phòng, còn lại các chỉ tiêu đất khác phân cấp cho cấp tỉnh và cấp huyện trên cơ sở hiện trang, thực tiễn quản lý của địa phương để tự xác định trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ ba, về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, Luật Đất đai cũng đã quy định cụ thể, theo hướng linh hoạt, theo đó Quốc hội chỉ quyết định đối với Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, còn đối với kế hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia giao Chính phủ phê duyệt. Việc quy định này nhằm đảm bảo tính linh hoạt chủ động cho Chính phủ trong việc điều chỉnh quỹ đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu điều hành kinh tế vĩ mô khi cần thiết.

Thứ tư, đối với quy hoạch sử dụng đất an ninh, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, Luật Đất đai quy định nội dung lập quy hoạch sử dụng đất an ninh, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, còn đối với kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh sẽ được phân kỳ và lập lồng ghép vào nội dung quy hoạch sử dụng đất và được trình phê duyệt cùng với nội dung quy hoạch sử dụng đất. Quy định như vậy để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với kế hoạch sử dụng đất, giảm bớt chi phí, công sức, đảm bảo đồng bộ trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thứ năm, đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Luật Đất đai quy định cụ thể giao trách nhiệm thẩm quyền nhiều hơn cho cấp tỉnh, theo đó ngoài việc phải đảm bảo các chỉ tiêu do quốc gia phân bổ, còn phải dựa vào điều kiện của địa phương xác định các chỉ tiêu đến đơn vị hành chính cấp huyện để đưa vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trên cơ sở lợi thế, tiềm năng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cũng được cải cách theo hướng thuận lợi, linh hoạt, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của cấp tỉnh theo đó nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được phân kỳ, lập, lồng ghép và phê duyệt cùng với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có quy hoạch chung được phê duyệt thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy định như vậy để đảm bảo kế thừa và tránh trùng lặp, lãng phí trong quá trình lập các quy hoạch. Đồng thời, để đảm bảo chủ động, linh hoạt, Luật Đất đai còn quy định rõ việc quyết định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ thay vì trước đây là Chính phủ.

Thứ sáu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định chặt chẽ, khoa học hơn, nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện ngoài việc phải đảm bảo các chỉ tiêu do quy hoạch cấp trên phân bổ còn phải căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lợi thế, tiềm năng đất đai để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể, việc xác định này đảm bảo yêu cầu cụ thể đến cấp xã… Mặt khác, để đảm bảo kế thừa và đồng bộ, tránh trùng lặp, lãng phí, Luật Đất đai đã quy định đối với quận, thành phố, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thành phố, thị xã thuộc tỉnh đã có quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu và chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các chỉ tiêu sử dụng đất của địa phương để lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Đặc biệt lần này Luật Đất đai chú trọng đến việc quy định cụ thể nội dung của kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo hướng và linh hoạt, theo đó nội dung kế hoạch sử dụng đất đơn giản hơn, ngoài việc phải đảm bảo quỹ đất cần trong năm kế hoạch, không yêu cầu phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất gắn liền với thửa đất ở của hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra, Luật Đất đai còn quy định đối với một số dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 67 thì được thực hiện mà không phải bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Quy định này nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, linh hoạt thống nhất làm căn cứ để thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý Nhà nước về đất đai. Người sử dụng đất sẽ chủ động trong việc sử dụng đất, người có đất bị thu hồi sẽ biết trước kế hoạch sử dụng đất của Nhà nước để chủ động trong việc sử dụng đất, thực hiện quyền của mình, ổn định đời sống, sản xuất.

Thứ bảy, tăng cường công khai, minh bạch, sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến; bổ sung, hoàn thiện các quy định về việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong các khu vực quy hoạch; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong rà soát, xử lý và công bố công khai việc hủy bỏ, thu hồi đất, chuyển mục đích đối với đất đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất.


Tin nhanh chứng khoán ngày 28/5: Dòng tiền lan tỏa, VN Index vượt lại mốc 1.280 điểm
Tin nhanh chứng khoán ngày 28/5: Dòng tiền lan tỏa, VN Index vượt lại mốc 1.280 điểm
28/05/2024 Thương hiệu

Sự tích cực trong phiên chiều khi dòng tiền lan tỏa rộng khắp các nhóm ngành đã giúp thị trường tăng mạnh. Thậm chí VN Index đã kết phiên ở mức cao nhất ngày...

SHB chiến thắng 03 giải thưởng quan trọng tại FinanceAsia Awards 2024
SHB chiến thắng 03 giải thưởng quan trọng tại FinanceAsia Awards 2024
28/05/2024 Thương hiệu

Trong khuôn khổ giải thưởng FinanceAsia Awards 2024, SHB chiến thắng 3 hạng mục giải thưởng quan trọng, được đánh giá dựa trên những tác động tích cực dành...

VietinBank công bố Khung Tài chính Bền vững
VietinBank công bố Khung Tài chính Bền vững
24/05/2024 Thương hiệu

VietinBank đã xây dựng Khung Tài chính Bền vững để đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho việc tài trợ và quản lý các khoản tài trợ phát triển bền vững của Ngân hàng....

Diễn đàn: “Khơi thông dòng chảy bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng”
Diễn đàn: “Khơi thông dòng chảy bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng”
18/05/2024 Thương hiệu

Chiều 18/5/2024, tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) Báo Xây dựng phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức diễn đàn: “Khơi thông dòng chảy bất động sản...

SeABank lần thứ 5 được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
SeABank lần thứ 5 được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
15/05/2024 Thương hiệu

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng quan trọng trong nước và quốc tế gồm: Top 500 Doanh nghiệp...

SHB dành hơn 11 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện....
SHB dành hơn 11 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện....
14/05/2024 Thương hiệu

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Đại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, SHB đã triển khai nhiều...

SHB đồng hành cùng giải bóng đá Cúp VTV 8 - Liên Chiểu 2024
SHB đồng hành cùng giải bóng đá Cúp VTV 8 - Liên Chiểu 2024
13/05/2024 Thương hiệu

Với mong muốn được góp phần xây dựng sân chơi chuyên nghiệp cho người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cùng tình yêu mãnh liệt dành cho môn thể thao vua...

Vinamilk khẳng định vị thế trong pha chế tại đấu trường quốc tế Asia Latte Art Battle
Vinamilk khẳng định vị thế trong pha chế tại đấu trường quốc tế Asia Latte Art Battle
12/05/2024 Thương hiệu

Vừa qua, Vinamilk đã có cơ hội đồng hành cùng giải thi Asia Latte Art Battle diễn ra từ ngày 09 đến 11/5/2024 trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Café Show 2024 tại...

Mở thêm chi nhánh tại Thủy Nguyên, HDBank góp động lực cùng mục tiêu lớn của Hải Phòng
Mở thêm chi nhánh tại Thủy Nguyên, HDBank góp động lực cùng mục tiêu lớn của Hải Phòng
11/05/2024 Thị Trường

Ngày 09/5/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) chính thức đưa vào hoạt động HDBank Thủy Nguyên tại địa chỉ số 14 đường Đà Nẵng...

PVcomBank lần thứ năm liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam
PVcomBank lần thứ năm liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam
01/05/2024 Thương hiệu

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) một lần nữa chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của mình khi tiếp tục ghi danh trong Bảng xếp hạng FAST500 - nơi tôn vinh...

HOSE sẽ triển khai hệ thống giao dịch mới KRX từ ngày 2/5
HOSE sẽ triển khai hệ thống giao dịch mới KRX từ ngày 2/5
23/04/2024 Thương hiệu

HOSE sẽ chính thức triển khai hệ thống giao dịch mới KRX vận hành ngày 2/5. Dữ liệu giao dịch là cuối ngày 26/4, dựa vào kết quả kiểm thử cuồi cùng là ngày 30/4.

SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt
SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt
23/04/2024 Thương hiệu

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất...

Quy định về điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo Luật Đất đai 2024
Quy định về điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo Luật Đất đai 2024
21/04/2024 Thương hiệu

Tại Điều 175 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định rõ về điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư.

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Cơ hội thu hút 25 tỷ USD vốn đầu tư
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Cơ hội thu hút 25 tỷ USD vốn đầu tư
18/04/2024 Thương hiệu

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, trong trường hợp nếu MSCI và FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi sẽ có khả năng...

Nhiều điểm mới trong Luật Đất đai 2024 kỳ vọng gỡ vướng tình trạng quy hoạch treo
Nhiều điểm mới trong Luật Đất đai 2024 kỳ vọng gỡ vướng tình trạng quy hoạch treo
13/04/2024 Thương hiệu

Nhiều nội dung đổi mới trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai 2024 đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ hàng loạt vướng mắc cho tình trạng...

Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ
Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ
11/04/2024 Thương hiệu

Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình chủ động, khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch...

Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2024: Nhiều tín hiệu lạc quan hiện hữu
Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2024: Nhiều tín hiệu lạc quan hiện hữu
09/04/2024 Thương hiệu

Theo báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2024 được Savills Việt Nam công bố, các Luật liên quan tới bất động sản được thông qua, các dự án...

VietinBank lần thứ 3 liên tiếp vào top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới
VietinBank lần thứ 3 liên tiếp vào top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới
09/04/2024 Thương hiệu

Theo công bố mới nhất của Hãng tư vấn Brand Finance tại Báo cáo xếp hạng TOP 500 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2024 (Banking 500 - 2024)...

Tập đoàn TH nhập khẩu 2009 bò sữa cao sản thuần chủng từ Mỹ về trang trại Thanh Hóa
Tập đoàn TH nhập khẩu 2009 bò sữa cao sản thuần chủng từ Mỹ về trang trại Thanh Hóa
07/04/2024 Thương hiệu

Ngày 05/4, sau hơn một tháng rời cảng Olympia (bang Florida, Mỹ), 2.009 bò sữa cao sản thuần chủng Holstein Friesian đã cập cảng quốc tế Nghi Sơn (Thanh Hóa)...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance