VnFinance
Thứ năm, 27/10/2022, 15:55 PM

CII thoát lỗ nhờ doan thu tài chính, áp lực khoản nợ trái phiếu 3.161 tỷ đồng đáo hạn trong một năm tới

Doanh thu cao nhưng không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, CII thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính. Trong vòng 1 năm tới, doanh nghiệp sẽ phải đối diện với áp lực khoản nợ trái phiếu đến hạn 3.161 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với lượng tiền mặt hiện có là 414 tỷ đồng.

Doanh thu 2.183 tỷ, lãi ròng 7,4 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã CK: CII) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 2.183 tỷ đồng, tăng 8,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng lên mức 51,7 tỷ đồng, tăng gấp 5 so với con số 10,6 tỷ hồi quý 3/2021; Lãi ròng ghi nhận đạt 7,4 tỷ đồng, tăng mạnh 220% so với cùng kỳ.

Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,9% về còn 15,1%; lợi nhuận gộp ghi nhận tăng mạnh từ 69,5 tỷ đồng lên 329 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 259,7 tỷ đồng. CII giải trình lợi nhuận gộp tăng do lợi nhuận gộp từ các dự án BOT tăng lên và từ các dự án bất động sản được bàn giao, đưa vào khai thác trong kỳ.

Ngược lại, hoạt động tài chính giảm sút do không còn khoản thu phát sinh từ chuyển nhượng công ty con. Cụ thể, doanh thu tài chính giảm 52,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 196,53 tỷ đồng về 177,43 tỷ đồng.

1
LNST CII đạt 51,7 tỷ đồng và LNST công ty mẹ ghi nhận 7,4 tỷ đồng trong quý 3

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 16,1%, tương ứng tăng thêm 44,88 tỷ đồng lên 322,91 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,9%, tương ứng giảm 13,08 tỷ đồng về 106,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ hơn 328 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận tạo ra trong quý III không đủ trả lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính, mặc dù doanh thu tài chính kỳ này ghi nhận giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Đáng nói, hoạt động kinh doanh cốt lõi CII đều ghi nhận lỗ từ năm 2016 đến quý 3/2022, CII chỉ thoát lỗ do ghi nhận doanh thu tài chính đột biến. Riêng năm 2021, khi doanh thu tài chính giảm 21,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 292,2 tỷ đồng, chỉ còn 1.069,6 tỷ đồng, Công ty lập tức báo lỗ 105,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 3.891 tỷ đồng, tăng 75%; lợi nhuận sau thuế đạt 852 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 126 tỷ đồng. Lãi ròng công ty cũng ở mức 727 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 34 tỷ đồng.

Năm 2022, CII đề xuất kế hoạch kinh doanh đột biến với tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với thực hiện năm 2021 và lãi ròng 757 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ hơn 340 tỷ đồng. Tính đến quý III, công ty này đã thực hiện được lần lượt 49% và 96% các chỉ tiêu trên.

Tồn kho giảm mạnh 41%

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM giảm 5,1% so với đầu năm về 29.295,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 8.747,9 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 6.750,7 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.571,1 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 2.809,2 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.667,3 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu là tồn kho, cuối quý 3 CII ghi nhận tồn kho 2.667 tỷ đồng, giảm mạnh 41,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.882,1 tỷ đồng. Trong đó, chiếm chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (1.290 tỷ đồng), bất động sản hoàn thành chờ bán (1.334 tỷ đồng), bất động sản dở dang (752 tỷ đồng).

2
3
Danh mục tồn kho của CII

Bất động sản dở dang kỷ này đã giảm 80% so với đầu năm, về mức 752,2 tỷ đồng, chủ yếu do không còn ghi nhận tại các dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (dự án The River Thủ Thiêm) và dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và dự án khu dân cư Delagi.

Mặt khác, bất động sản hoàn thành chờ bán tăng từ 138 tỷ đồng lên 1.334 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận mới 1.262 tỷ đồng từ dự án The River Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, danh mục này cũng có 71,8 tỷ đồng từ dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (dự án D'Verano Thủ Thiêm), song đã giảm 36% so với đầu năm.

Đối với chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn cũng giảm từ 2.118,4 tỷ đồng về 519,6 tỷ đồng, tức giảm 1.598,8 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu hai dự án bất động sản NBB Garden II và dự án bất động sản NBB II bất ngờ giảm lần lượt từ 814,9 tỷ đồng và 771 tỷ đồng về 0 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn tăng 47,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.184,3 tỷ đồng lên 6.750,7 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn giảm 75,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.598,8 tỷ đồng về 519,6 tỷ đồng và biến động các khoản mục khác.

Doanh nghiệp cho biết, phải thu dài hạn bất ngờ tăng chủ yếu do phải thu các bên liên quan từ 1.735,4 tỷ đồng lên 3.206,9 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.471,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu 1.845,9 tỷ đồng là CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận; và 1.361 tỷ đồng đối với CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB – sàn HoSE).

Còn khoản mục phải thu dài hạn với Năm Bảy Bảy lần đầu tiên xuất hiện do đây là số dư cuối kỳ là các khoản hỗ trợ vốn với thời gian từ 3 năm đến 20 năm, lãi suất từ 7%/năm đến 11%/năm.

dverano-tong-quan2
Phối cảnh dự án D'Verano Thủ Thiêm của CII

Khoản nợ trái phiếu 3.161 tỷ đồng đến hạn trả trong vòng 1 năm tới

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh CII tiếp tục âm thêm 10,2 tỷ đồng, cải thiện so với dòng tiền âm gần 1.084 tỷ đồng cùng kỳ nhờ giảm hàng tồn kho trong khi cùng kỳ tăng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 340,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 605,5 tỷ đồng.

Từ năm 2014 - 2021, Công ty liên tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm và thâm hụt vốn. Trong đó, riêng năm 2018 dòng tiền bất ngờ dương trở lại 715,62 tỷ đồng và năm 2019 dương 135,18 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, dòng tiền tiếp tục âm nặng khi năm 2020 ghi nhận âm 1.393,92 tỷ đồng và năm 2021 tiếp tục ghi nhận âm 881,66 tỷ đồng.

4
Dòng tiền kinh doanh CII có cải thiện cuối quý 3, nhưng vấn âm 10,2 tỷ đồng

Cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CII là 15.529,3 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm và giảm 9,8% so với thời điểm cuối quý II, tuy nhiên vẫn cao gấp 1,83 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, có tới 5.875,1 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 9.454,2 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Đa phần là nợ ngân hàng và trái phiếu. Dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối quý III là 6.211 tỷ đồng, từ 8 lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2019 – 2021. Doanh nghiệp cho biết lịch thanh toán nợ vay và trả trái phiếu đáo hạn, trong vòng 1 năm tới, Công ty sẽ phải trả 555 tỷ đồng nợ vay và 3.161 tỷ đồng trái phiếu; trong năm thứ hai, Công ty phải trả 1.073 tỷ đồng nợ vay và 1.090 tỷ đồng trái phiếu; trong thời gian từ năm ba đến năm năm, Công ty sẽ phải trả 2.602 tỷ đồng nợ vay và 872 tỷ đồng trái phiếu.

Như vậy, áp lực nợ vay đến hạn và trái phiếu đáo hạn sẽ tăng trong 2 năm tới là 5.879 tỷ đồng tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với lượng tiền mặt hiện có là 414 tỷ đồng.

2.6
Lịch trả nợ của CII thời gian tới

Ngoài ra, CII đang nắm giữ 615 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh. Đây là giá gốc của hơn 24 triệu cp CTCP Đầu tư Sài Gòn RiverFront được mua nhằm bán kiếm lời. Theo thuyết minh, ngày 30/09/2019, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia, công ty con của CII, đã ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phiếu này với giá trị hơn 800 tỷ đồng. Cổ phiếu sẽ chính thức được chuyển nhượng cho bên mua khi các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các điều kiện tiên quyết trong hợp đồng.

Trong 9 tháng, công ty cũng đã tất toán 5 lô trái phiếu với dư nợ hồi đầu năm là hơn 1.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ đầu năm tới nay, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM đã thực hiện một số đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Trong đó, từ ngày 10/1 đến 12/4/2022, Công ty mua lại 39 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 27/8/2020, kỳ hạn 36 tháng; và ngày 25/5/2022, thực hiện mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, đây là trái phiếu phát hành ngày 13/3/2020 với kỳ hạn 36 tháng.


Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu; APG bị xử phạt gần 1 tỷ đồng; DIG chào bán 100 triệu cổ phiếu

Bình Dương: Gần 290.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm
Bình Dương: Gần 290.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm
07/12/2022 Doanh nghiệp

Do ảnh hưởng từ thị trường thế giới khó khăn, vừa qua nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tiến hành tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm việc của người lao...

Vốn hóa Vingroup tăng thêm 17.000 tỷ đồng sau tin Vinfast chuẩn bị IPO trên sàn chứng khoán Mỹ
Vốn hóa Vingroup tăng thêm 17.000 tỷ đồng sau tin Vinfast chuẩn bị IPO trên sàn chứng khoán Mỹ
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tính từ đáy hồi giữa tháng 11, cổ phiếu VIC đã tăng hơn 34% thị giá tương ứng giá trị vốn hóa thị trường có thêm gần 70.000 tỷ đồng sau một tháng,...

Về đích sớm năm 2022, Dược Hậu Giang (DHG) đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.130 tỷ đồng năm 2023
Về đích sớm năm 2022, Dược Hậu Giang (DHG) đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.130 tỷ đồng năm 2023
07/12/2022 Doanh nghiệp

9 tháng đầu năm 2022, Dược Hậu Giang lãi ròng 752 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

NovaGroup bị bán giải chấp 40 triệu cổ phiếu NVL ngay trong phiên thị giá tăng trần với thanh khoản thoả thuận kỷ lục
NovaGroup bị bán giải chấp 40 triệu cổ phiếu NVL ngay trong phiên thị giá tăng trần với thanh khoản thoả thuận kỷ lục
07/12/2022 Doanh nghiệp

Những tưởng phiên 30/11 ghi nhận thoả thuận đột biến tại cổ phiếu NVL là do hoạt động thoái vốn chủ động của NovaGroup, song lượng không nhỏ cổ phần...

Hé lộ tâm thư ông Phạm Nhật Vượng viết gửi nhà đầu tư trong hồ sơ IPO tại Mỹ của VinFast
Hé lộ tâm thư ông Phạm Nhật Vượng viết gửi nhà đầu tư trong hồ sơ IPO tại Mỹ của VinFast
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã gửi thư tới các nhà đầu tư tiềm năng về hành trình của VinFast cũng như lan tỏa “tinh thần VinFast” tới tất cả mọi người.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao các điều kiện đầu tư tại Việt Nam
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao các điều kiện đầu tư tại Việt Nam
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tỉnh trưởng Kim Dong Yeon nhấn mạnh, các doanh nghiệp của tỉnh Gyeonggi đánh giá cao các điều kiện đầu tư tại Việt Nam, nơi có lực lượng lao động làm việc chăm chỉ...

Vinfast công bố nộp hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành lần đầu ra công chúng
Vinfast công bố nộp hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành lần đầu ra công chúng
07/12/2022 Doanh nghiệp

Ngày 7/12/2022 – VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. công bố đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ để phát hành cổ phiếu...

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
06/12/2022 Doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Chứng khoán Trí Việt: Biến động nhân sự cấp cao; Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Trung Nam Group: Tài sản hơn 41.000 tỷ, phải vay 6,9 tỷ để… trả lương nhân viên
Trung Nam Group: Tài sản hơn 41.000 tỷ, phải vay 6,9 tỷ để… trả lương nhân viên
06/12/2022 Doanh nghiệp

Dù sở hữu tổng tài sản lên đến 41.112 tỷ đồng và toàn hệ thống phát hành trái phiếu hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng Trung Nam Group vẫn phải vay 6,9 tỷ đồng để trả lương cho cán bộ nhân viên.

'Shark' Thủy phủ nhận tin đồn làm hồ sơ định cư ở châu Âu, mong NĐT giảm lãi suất, cho thêm cơ hội và thời...
"Shark" Thủy phủ nhận tin đồn làm hồ sơ định cư ở châu Âu, mong NĐT giảm lãi suất, cho thêm cơ hội và thời...
06/12/2022 Doanh nghiệp

Ông Thủy hứa sẽ mở lại nhanh nhất các trung tâm tiếng Anh hiện có và hướng tới phát triển mạnh dần sang thị trường Campuchia, các nước Đông Nam Á, Dubai và Nam Phi…

Mỹ và châu Âu đau đầu vì lạm phát cao ngất ngưởng: Trung Quốc vẫn 'bình chân như vại' với chỉ số thấp kì lạ...
Mỹ và châu Âu đau đầu vì lạm phát cao ngất ngưởng: Trung Quốc vẫn "bình chân như vại" với chỉ số thấp kì lạ...
06/12/2022 Doanh nghiệp

Mức độ lạm phát của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển lớn có thể chủ yếu là do sự khác biệt giữa chu kỳ kinh tế của nước...

Bổ sung nhiều loại trái phiếu được phép lưu ký và sử dụng tại Ngân hàng
Bổ sung nhiều loại trái phiếu được phép lưu ký và sử dụng tại Ngân hàng
06/12/2022 Doanh nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành Thông tư số 16/2022/TT-NHNN quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vì sao Petrolimex đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận năm 2022?
Vì sao Petrolimex đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận năm 2022?
06/12/2022 Doanh nghiệp

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dự kiến họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 để xin ý kiến cổ đông về một số vấn đề. Trong đó, Petrolimex...

2 tháng, PVI nhận liên tiếp 2 án phạt của của Cục Thuế Hà Nội 
2 tháng, PVI nhận liên tiếp 2 án phạt của của Cục Thuế Hà Nội 
06/12/2022 Doanh nghiệp

Công ty CP PVI vừa công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Như vậy chỉ trong vòng 2 tháng, PVI nhận liên tiếp...

Bamboo Capital rót thêm 500 tỷ đồng vào công ty năng lượng tái tạo BCG Energy
Bamboo Capital rót thêm 500 tỷ đồng vào công ty năng lượng tái tạo BCG Energy
06/12/2022 Doanh nghiệp

Bamboo Capital thông qua việc góp vốn bổ sung vào BCG Energy với giá trị vốn góp bổ sung là 500 tỷ đồng, chiếm 71,18% vốn điều lệ của BCG Energy.

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 5/12: Chứng khoán VFS rút hồ sơ niêm yết; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 5/12: Chứng khoán VFS rút hồ sơ niêm yết; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2
05/12/2022 Doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 5/12: Công ty chứng khoán VFS quyết định rút hồ sơ niêm yết; chủ tịch HĐQT Xi măng Sài Sơn đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu

Vinamilk - Doanh nghiệp F&B duy nhất trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 11 năm liền
Vinamilk - Doanh nghiệp F&B duy nhất trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 11 năm liền
05/12/2022 Doanh nghiệp

Ngày 1/12, Vinamilk đã được vinh danh ở Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022” do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư công bố trong Hội nghị...

Cuộc đua bất tận giữa FPT Retail và TGDĐ: người làm trùm mảng bán lẻ di động, kẻ 'bứt tốc' như vũ bão cho đối...
Cuộc đua bất tận giữa FPT Retail và TGDĐ: người làm trùm mảng bán lẻ di động, kẻ 'bứt tốc' như vũ bão cho đối...
05/12/2022 Doanh nghiệp

Cũng giống như trận chiến giữa Amazon và Walmart ở Mỹ, chiến trường của FPT và TGDĐ tại Việt Nam chưa bao giờ hết khốc liệt....VnFinance