VnFinance
Thứ tư, 10/01/2024, 15:20 PM

Đề nghị giữ lại quy định về Quỹ phát triển đất

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) có văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư và đề nghị giữ lại quy định về Quỹ phát triển đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo HoREA, Nhà nước chỉ thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với đất đã giải phóng mặt bằng (đất sạch) tại Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhưng đề xuất này chỉ có thể thực hiện được trong khoảng 10 năm tới trở đi khi mà Nhà nước có nguồn ngân sách dồi dào để cấp vốn cho “Quỹ phát triển đất” để cung ứng vốn cho “Tổ chức phát triển quỹ đất” (“Trung tâm phát triển quỹ đất” cấp tỉnh hiện nay) và “Tổ chức phát triển quỹ đất” có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ “phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất” theo quy định tại Chương VIII Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tuy nhiên, do Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hiện nay lại bỏ quy định về “Quỹ phát triển đất” nên không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định của Luật Đất đai , lại vừa thiếu cơ chế để triển khai thực hiện Chương VIII về “phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất”, nên Hiệp hội đề nghị giữ lại “Quỹ phát triển đất” để ứng vốn cho “Tổ chức phát triển quỹ đất” để phát triển quỹ đất, tạo quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hoặc để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra, HoREA nhận thấy, quy định về “giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất” đối với trường hợp “đất chưa giải phóng mặt bằng” tại Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Tháo gỡ khó khăn về định mức, đơn giá, vật liệu xây dựng công trình giao thông
Ảnh minh họa
 

Cũng theo HoREA, tình hình thực tiễn hiện nay, nguồn lực ngân sách nhà nước còn rất hạn chế thì việc xã hội hóa, huy động nguồn lực tài chính của nhà đầu tư trúng thầu dự án nhà ở thương mại để Nhà nước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thật thỏa đáng cho người có đất bị thu hồi là rất cần thiết và cũng nhằm thực hiện đầy đủ vai trò “kiến tạo” của Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích của tất cả các bên gồm người có đất bị thu hồi, nhà đầu tư và lợi ích công cộng do Nhà nước là người đại diện như mục đích của các quy định tại Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tuy nhiên do điểm c khoản 3 và khoản 6 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định chưa đủ “độ rõ”, chưa cụ thể nên Hiệp hội góp ý thêm trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Hồ sơ mời thầu đã có quy định “chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” và nhà đầu tư trúng thầu đã đề xuất “chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” trong hồ sơ dự thầu thì có thể gây “rủi ro” làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước trong trường hợp “chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” thực tế thường phát sinh tăng cao hơn “chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” mà nhà đầu tư đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

Trường hợp 2: Hồ sơ mời thầu không quy định “chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”, mà sau khi trúng thầu thì “nhà đầu tư trúng đấu thầu có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” thì “chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” sẽ vẫn còn là “ẩn số” đối với các nhà đầu tư dự thầu và nhà đầu tư trúng thầu vì không thể tiên lượng được chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng này.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị cần phải hoàn thiện lại nội dung điểm c khoản 3 và khoản 6 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng cần phải quy định rõ “chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” trong hồ sơ mời thầu, đồng thời quy định rõ trường hợp “chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” thực tế phát sinh không vượt quá 20% “chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” trong hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư trúng thầu thì “nhà đầu tư trúng đấu thầu có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” để hạn chế tối đa “rủi ro” có thể dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, HoREA cũng đề nghị, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chỉ quy định các tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư có sử dụng đất phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định dự án đầu tư có sử dụng đất phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bởi lẽ điểm a khoản 1 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương” là rất hợp lý và phù hợp với vai trò, vị trí, chức năng của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Nhưng, đã phát sinh “bất cập”, không đồng bộ, thống nhất do điểm a khoản 1 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất” là chưa chính xác, chưa hợp lý và chưa phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định.

Do quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 nên dẫn đến điểm a khoản 3 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng quy định tương tự “3. Điều kiện để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm: a) Thuộc danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định”.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chỉ quy định các tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư có sử dụng đất phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định dự án đầu tư có sử dụng đất phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Hiệp hội nhận thấy sau khoảng 5-10 năm tiếp theo, khi “Quỹ phát triển đất” và “Tổ chức phát triển quỹ đất” đã vận hành nhịp nhàng, hiệu quả, vừa tạo được quỹ đất “bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”, vừa tạo được nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước để cấp vốn cho “Quỹ phát triển đất” để cung ứng vốn cho “Tổ chức phát triển quỹ đất” thì đến thời điểm đó.

Nhà nước hoàn toàn có thể chủ động thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng “trước” rồi mới thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư và thu được tối đa “địa tô chênh lệch” cho ngân sách nhà nước để phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng thì chắc chắn sẽ không phát sinh “xung đột lợi ích” giữa cơ quan nhà nước với người có đất bị thu hồi và sẽ đạt được sự đồng thuận của người có đất bị thu hồi và toàn xã hội và kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh.


Chính phủ yêu cầu xử lý hiệu quả các vấn đề đối với thị trường bất động sản
Chính phủ yêu cầu xử lý hiệu quả các vấn đề đối với thị trường bất động sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Có được tự do chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp?
Có được tự do chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp?

Gia đình ông Phan Thắng (Đắk Lắk) và một số hộ xung quanh kinh doanh điện mặt trời từ năm 2019, hoạt động ổn định đến năm 2023...

Đất nền ven Hà Nội tấp nập lên sàn đấu giá, khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2
Đất nền ven Hà Nội tấp nập lên sàn đấu giá, khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2

13 thửa đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội dự kiến được tổ chức đấu giá vào ngày 27/6, giá khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu thành đô thị toàn cầu
Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu thành đô thị toàn cầu

Đây là một trong những mục tiêu phát triển tổng quát và cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh trong chủ trương Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Các trường hợp sử dụng đất có vi phạm được xét cấp sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực
Các trường hợp sử dụng đất có vi phạm được xét cấp sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành, sẽ có nhiều trường hợp sử dụng đất có vi phạm được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Điều kiện để được phân lô bán nền theo Luật Đất đai mới
Điều kiện để được phân lô bán nền theo Luật Đất đai mới

Thời điểm dự kiến Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực đang đến gần. Nhiều người thắc mắc về điều kiện phân lô bán nền...

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024
Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024

Ngày 17/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...

Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 18/6: Hà Nội bổ sung dự án 4 hecta trên quận Tây Hồ
Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 18/6: Hà Nội bổ sung dự án 4 hecta trên quận Tây Hồ

Hà Nội bổ sung dự án 4 hecta trên quận Tây Hồ; Long An chấp thuận nhà đầu tư dự án khu dân cư gần 1.500 tỷ đồng; Biên Hòa giải quyết vướng mặt bằng...

Hà Nội: Hàng loạt nhà cao tầng, chung cư cao cấp vi phạm quy định về PCCC
Hà Nội: Hàng loạt nhà cao tầng, chung cư cao cấp vi phạm quy định về PCCC

Trao đổi với PetroTimes, Luật sư Vũ Thủy Linh - Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, một dự án bất động sản chỉ được cấp Giấy...

Công khai thông tin dự án, làm rõ điều kiện cá nhân kinh doanh bất động sản
Công khai thông tin dự án, làm rõ điều kiện cá nhân kinh doanh bất động sản

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trong cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản,...

Hà Nội: 500 căn hộ cao cấp tại dự án QMS Top Tower chuẩn bị bung hàng
Hà Nội: 500 căn hộ cao cấp tại dự án QMS Top Tower chuẩn bị bung hàng

Sáng 17/6, Công ty Cổ phần Dịch vụ trường học Quang Minh (QMS) tổ chức họp báo công bố thông tin lần đầu ngày mở bán, cho thuê dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch...

Những điểm mới của Luật Nhà ở có lợi người dân và doanh nghiệp
Những điểm mới của Luật Nhà ở có lợi người dân và doanh nghiệp

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, Luật Nhà ở năm 2023 có 7 điểm mới mang tính đột phá, giải quyết bất cập cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản...

Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị
Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị

Pháp luật về nhà ở quy định dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên tại các đô thị...

Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị
Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị

Pháp luật về nhà ở quy định dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên tại các đô thị loại...

Vinhomes Royal Island Vũ Yên ra mắt phân khu Đảo Vua
Vinhomes Royal Island Vũ Yên ra mắt phân khu Đảo Vua

Được chính thức ra mắt trong tháng 3/2024, thành phố đảo Hoàng gia Vinhomes Royal Island Vũ Yên đang tạo nên cơn sốt lớn chưa từng có tại thành phố Hải Phòng....

Có được hỗ trợ khi thu hồi phần đất tăng thêm so với sổ đỏ?
Có được hỗ trợ khi thu hồi phần đất tăng thêm so với sổ đỏ?

Gia đình ông Đoàn Vĩnh Phúc (Đà Nẵng) có thửa đất, đã nhận được các quyết định về việc thu hồi đất của UBND quận. Tuy nhiên, diện tích đo đạc thực tế...

Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 17/6: Hà Nội ban hành bảng giá mới làm căn cứ tính lệ phí
Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 17/6: Hà Nội ban hành bảng giá mới làm căn cứ tính lệ phí

Hà Nội ban hành bảng giá mới làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà ở; Đồng Nai tiếp tục tìm nhà đầu tư Khu đô thị 72.000 tỉ đồng;...

Biến động nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2024?
Biến động nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2024?

Thị trường bất động sản sẽ được phục hồi, theo các chuyên gia việc quyết định thị trường sôi động hay không phụ thuộc vào chính sách pháp luật,...

Quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo Luật Đất đai 2024
Quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo Luật Đất đai 2024

Tại Điều 107 Luật Đất đai 2024 quy định về việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh;...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance