VnFinance
Thứ bảy, 09/09/2023, 19:54 PM

HoREA đề nghị sửa đổi về các "hành vi bị nghiêm cấm" tại Luật Nhà ở sửa đổi

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã có kiến nghị đề nghị sửa đổi một số quy định của “Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm” của Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo đó, HoREA đề nghị sửa đổi khoản 7 Điều 3 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định không cấm “chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân và có chức năng kinh doanh bất động sản thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở tại dự án”.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nội dung khoản 7 Điều 3 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định tại khoản 2 Điều 2, Điều 158, Điều 562, khoản 1 Điều 565 và khoản 2 Điều 567 Bộ Luật Dân sự 2015 cho phép chủ sở hữu tài sản có quyền “ủy quyền” cho bên thứ ba thực hiện quyền nhân danh bên ủy quyền bởi lẽ, hành vi “ủy quyền” của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng nhà ở là hợp pháp và là “quyền” của “chủ sở hữu tài sản” và “ủy quyền” là “quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật”.

Cụ thể như sau: Khoản 2 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định “2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”; Điều 158 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định “Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật”; Điều 562 Bộ Luật Dân sự 2015 về hợp đồng ủy quyền quy định “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”; Khoản 1 Điều 565 Bộ Luật Dân sự 2015 về nghĩa vụ của bên được ủy quyền quy định “1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó”; Khoản 2 Điều 567 Bộ Luật Dân sự 2015 về nghĩa vụ của bên ủy quyền quy định “2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền”.

Ảnh minh họa. Ảnh: Lam Nguyên
Ảnh minh họa. Ảnh: Lam Nguyên
 

Cũng theo ông Lê Hoàng Châu, trên thực tế, việc cho phép chủ đầu tư ủy quyền cho bên thứ ba mà nếu các chủ đầu tư này thiếu trách nhiệm, không quản lý, không kiểm soát chặt chẽ thì có thể dẫn đến tình trạng “bên nhận uỷ quyền” lừa đảo, làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. 

Tuy nhiên, không nên chỉ vì quan ngại trên đây mà khoản 7 Điều 3 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định cấm tất cả “chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy quyền ”cho tất cả các bên thứ ba, mà đề nghị cho phép “chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy quyền” cho bên thứ ba là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân và “có chức năng kinh doanh bất động sản”, như các ví dụ đã xảy ra trên thực tế sau đây: Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại A thuê nhà thầu B (cũng là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản) thi công xây dựng và thỏa thuận thanh toán bằng sản phẩm căn hộ của dự án A, nên cả hai bên đều có nhu cầu “ủy quyền” và “nhận ủy quyền” để nhà thầu B chủ động bán sản phẩm được phân chia của dự án A; Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại A hợp tác với doanh nghiệp bất động sản B thông qua hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp tác kinh doanh và thỏa thuận phân chia sản phẩm của dự án A, nên cả hai bên đều có nhu cầu “ủy quyền” và “nhận ủy quyền” để doanh nghiệp B chủ động bán sản phẩm được phân chia của dự án A.

Theo phân tích của ông Lê Hoàng Châu, việc “ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản” mà bên thứ ba là “tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân và có chức năng kinh doanh bất động sản” thì gần như không dẫn đến tình trạng chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, không quản lý, không kiểm soát chặt chẽ hoặc “bên nhận ủy quyền” lợi dụng việc ủy quyền để lừa đảo, làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. 

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 17 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) về “trách nhiệm của chủ đầu tư dự án bất động sản” cũng quy định chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản “4. Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở tại dự án”.

Do vậy, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cho phép chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản “được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn  là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân và có chức năng kinh doanh bất động sản thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở tại dự án”.

Đáng lưu ý, hành vi ủy quyền của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, dự án bất động sản thì Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định tại “Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm”, nhưng Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) lại quy định tại “Điều 17. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản”, nên HoREA đề nghị Bộ Xây dựng, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội lưu ý, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và nên quy định tại “điều cấm”. 

Từ thực tế phân tích nêu trên, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), như sau: 

“7. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc là tổ chức kinh tế không có tư cách pháp nhân và không có chức năng kinh doanh bất động sản; hoặc cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án; bàn giao nhà ở cho người mua, thuê mua khi chưa có đủ điều kiện theo quy định của Luật này”.

Đồng thời, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, Hiệp hội cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định “trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản”, như sau:

“4. Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn, trừ trường hợp bên nhận uỷ quyền là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân và có chức năng kinh doanh bất động sản thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản”. 

"Hiệp hội đề nghị Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cùng thống nhất quy định nội dung trên đây tại “điều cấm” hoặc tại Điều quy định về “trách nhiệm của chủ đầu tư” và Hiệp hội đề nghị lựa chọn quy định tại “điều cấm” của cả 02 Dự thảo Luật là phù hợp nhất", ông Lê Hoàng Châu chia sẻ.


Thái Nguyên: Siết chặt trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở
Thái Nguyên: Siết chặt trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng...

Sau loạt dự án khủng, ngân hàng rao bán cả trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh thuê để thu hồi nợ
Sau loạt dự án khủng, ngân hàng rao bán cả trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh thuê để thu hồi nợ

Sau khi miệt mài thông báo đấu giá đến lần thứ 3, thứ 4 nhưng các bất động sản có giá trị tới hàng trăm tỷ đồng thuộc Tổ hợp du lịch, giải trí tại Phú Quốc...

Tin bất động sản ngày 26/9: Làm thế nào để giải quyết vấn đề thiếu nhà ở xã hội?
Tin bất động sản ngày 26/9: Làm thế nào để giải quyết vấn đề thiếu nhà ở xã hội?

Hà Nam tìm chủ đầu tư loạt dự án khu đô thị mới gần 3.000 tỷ đồng; Đề xuất bỏ tiêu chí cư trú cho đối tượng mua nhà ở xã hội;...

HoREA: 'Nên quản, không nên cấm chung cư mini!'
HoREA: "Nên quản, không nên cấm chung cư mini!"

Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA) đề nghị “nên quản, không nên cấm nhà chung cư mini”, bởi lẽ “nhà chung cư mini” là sản phẩm nhà ở...

Bình Thuận: Công bố dự án có nhu cầu vay gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng
Bình Thuận: Công bố dự án có nhu cầu vay gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Thông báo số 286/TB-UBND về việc công bố danh mục dự án nhà ở xã hội,...

Thành viên BIM Group muốn lấy gần 12ha rừng tại Vườn quốc gia Núi Chúa để làm khu nghỉ dưỡng
Thành viên BIM Group muốn lấy gần 12ha rừng tại Vườn quốc gia Núi Chúa để làm khu nghỉ dưỡng

Công ty Syrena Việt Nam (thành viên Tập đoàn BIM Group) muốn “lấy” gần 12ha rừng thuộc lâm phần quản lý của Vườn quốc gia Núi Chúa là để triển khai xây dựng dự...

Lâm Đồng chấm dứt hàng loạt dự án sau kiểm toán, thanh tra
Lâm Đồng chấm dứt hàng loạt dự án sau kiểm toán, thanh tra

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất trang trại chăn nuôi như thế nào?
Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất trang trại chăn nuôi như thế nào?

Đất nông nghiệp là nhóm đất được sử dụng phổ biến phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng...

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Đông Anh
Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Đông Anh

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính...

Tin bất động sản ngày 25/9: Hà Nội kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm Luật Đất đai ở huyện Hoài Đức
Tin bất động sản ngày 25/9: Hà Nội kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm Luật Đất đai ở huyện Hoài Đức

Lạng Sơn sắp xây cụm công nghiệp Hòa Sơn 1 gần 723 tỷ đồng; Sơn La chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý đối với tổ chức vi phạm Luật Đất đai;...

Loạt dự án hạ tầng giúp gia tăng các khu đô thị, giải bài toán nhà ở cho TP.Hồ Chí Minh
Loạt dự án hạ tầng giúp gia tăng các khu đô thị, giải bài toán nhà ở cho TP.Hồ Chí Minh

Các dự án hạ tầng mang tính liên kết vùng và phát triển đô thị đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tăng cường sự hợp tác kinh tế, xã hội...

Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: Loạt khu đô thị nghìn tỷ “đua nhau” tìm nhà đầu tư
Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: Loạt khu đô thị nghìn tỷ “đua nhau” tìm nhà đầu tư

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục phê duyệt một số dự án bất động sản, khu đô thị quy mô lớn có tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Cận cảnh đổ nát tan hoang vụ sập nhà 4 tầng
Thành phố Hồ Chí Minh: Cận cảnh đổ nát tan hoang vụ sập nhà 4 tầng

Sau tiếng động mạnh, căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ sập xuống.

TP HCM công khai quỹ đất thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội
TP HCM công khai quỹ đất thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội

TP HCM vừa thông báo việc công khai quỹ đất và mời gọi đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội (NƠXH). UBND TP HCM đã trình bày báo cáo về tiến trình triển khai và thực hiện các dự án NƠXH trên địa bàn thành phố trong giai đoạn từ 2016 đến 2025.

Dòng chảy “lạ” của tiền: Khi cần tiền, Công ty Thuận Thành tăng mạnh vốn rồi mới vay ngân hàng
Dòng chảy “lạ” của tiền: Khi cần tiền, Công ty Thuận Thành tăng mạnh vốn rồi mới vay ngân hàng

Đang có dòng chảy rất “lạ” từ ngân hàng vào doanh nghiệp. Đó là mỗi lần cần tiền, Công ty Thuận Thành lại tăng sốc vốn của doanh nghiệp và tài sản đảm bảo rồi...

Trường hợp nào không được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp?
Trường hợp nào không được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp?

Khi bị Nhà nước tiến hành thu hồi đất nông nghiệp, người dân thường quan tâm đến vấn đề đền bù. Tuy nhiên thực tế,...

Hà Nội bổ sung 11 dự án thu hồi đất năm 2023
Hà Nội bổ sung 11 dự án thu hồi đất năm 2023

Tại kỳ họp thứ 13, được tổ chức ngày 22/9, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung mục đích các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố bổ sung 11 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 53,25ha,

Dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch được vinh danh Dự án đáng sống năm 2023
Dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch được vinh danh Dự án đáng sống năm 2023

Ngày 22/9, trong khuôn khổ “Diễn đàn phát triển bền vững thị trường bất động sản” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (trực thuộc VCCI) tổ chức, dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch...

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

VnFinance
VnFinance
9XQN
vnfinance.vn
vnfinance.vn


VnFinance