VnFinance
Thứ ba, 28/05/2024, 12:58 PM

Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội

Đây là nội dung được đề cập tại Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển NƠXH (NƠXH) trong tình hình mới. Chỉ thị số 34-CT/TW được ban hành ngày 24/5/2024.

Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội
Đến nay, cả nước đã hoàn thành xây dựng 195.000 căn NƠXH và có khoảng 374.000 căn NƠXH đã được chấp thuận đầu tư và khởi công, cấp phép xây dựng.
 

Tỉ lệ quỹ đất dành cho phát triển NƠXH khu vực đô thị thấp

Chỉ thị nêu rõ, trong suốt quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phát triển nhà ở cho người dân, nhất là NƠXH.

Đến nay, cả nước đã hoàn thành xây dựng 195.000 căn NƠXH và có khoảng 374.000 căn NƠXH đã được chấp thuận đầu tư và khởi công, cấp phép xây dựng.

Chính sách hỗ trợ nhà ở thông qua các chương trình mục tiêu cho các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn và hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển NƠXH vẫn còn một số hạn chế. Nhiều mục tiêu về phát triển NƠXH trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 không đạt được. Nguồn cung NƠXH còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Giá NƠXH bình quân còn quá cao so với thu nhập của đối tượng thụ hưởng.

Công tác quản lý Nhà nước về NƠXH vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập. Tỉ lệ quỹ đất dành cho phát triển NƠXH khu vực đô thị thấp. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các chương trình tín dụng ưu đãi NƠXH còn thấp, chưa huy động được mạnh mẽ nguồn lực xã hội tham gia; Còn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát, nhất là tại các vùng khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Chỉ thị nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế trên. Theo đó, chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ, thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển NƠXH và thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển NƠXH chậm được đổi mới, hoàn thiện, thiếu sự đột phá để thu hút nguồn lực ngoài Nhà nước cho phát triển NƠXH. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý sai phạm trong phát triển NƠXH chưa thường xuyên, thiếu hiệu quả.

Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội
Phát triển NƠXH góp phần giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho người dân.
 

Phát triển NƠXH là quyết tâm chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị

Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát triển NƠXH, góp phần giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho người dân, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về tính chất, ý nghĩa của công tác phát triển NƠXH.

Xác định phát triển NƠXH là quyết tâm chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ ta; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển NƠXH; đưa chỉ tiêu phát triển NƠXH vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của địa phương.

Phấn đấu đến năm 2030, cả nước xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; Hoàn thành xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp tại khu vực đô thị.

Thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu, nhất là đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, hộ nghèo ở tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở.

Phát triển đa dạng loại hình NƠXH

Thứ hai, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện quy hoạch, bố trí các dự án NƠXH độc lập, hoặc trong các dự án nhà ở thương mại tại các vị trí thuận tiện về giao thông, gắn với các trung tâm công nghiệp, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu.

Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội; có cơ chế, chính sách ưu đãi thực chất, đủ hấp dẫn để thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư, phát triển NƠXH và thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Phát triển đa dạng loại hình NƠXH và cơ chế, chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà lưu trú, ký túc xá cho công nhân, người thu nhập thấp khu vực đô thị, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang với giá phù hợp với khả năng chi trả của từng đối tượng thụ hưởng; Tăng tỉ lệ NƠXH cho thuê.

Chú trọng hỗ trợ nhà ở và đất ở cho người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của địa phương.

Kết hợp linh hoạt giữa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân. NƠXH và nhà ở được Nhà nước hỗ trợ tại các chương trình mục tiêu, nhà lưu trú công nhân bảo đảm về chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu (y tế, giáo dục, văn hóa...).

Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội
Phát triển đa dạng loại hình NƠXH.
 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến NƠXH

Thứ ba, Chỉ thị số 34-CT/TW yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến NƠXH, nhất là về cơ chế tài chính, sử dụng nguồn lực, đất đai, đầu tư, đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, quy hoạch đô thị và nông thôn, quản lý phát triển đô thị, quản lý và sử dụng tài sản công, chính sách thuế, quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế...

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối tượng được hưởng chính sách NƠXH phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng. Nâng mức hỗ trợ nhà ở cho người có công và các đối tượng chính sách tại các chương trình mục tiêu.

Thực hiện tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ trong xác định giá nhà ở xã hội. Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về NƠXH cho công nhân và lực lượng vũ trang nhân dân.

Hoàn thiện pháp luật và tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia phát triển NƠXH bằng nguồn tài chính công đoàn.

Ban hành cơ chế, chính sách tạo thuận lợi và chủ động cho các địa phương trong việc dành ngân sách đầu tư xây dựng dự án NƠXH, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để có quỹ đất sạch làm NƠXH.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án đầu tư xây dựng NƠXH, đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội trong và ngoài phạm vi dự án.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển NƠXH, các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận dễ dàng với NƠXH; cắt giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, kinh doanh, mua bán, quản lý, sử dụng NƠXH.

Thực hiện trình tự thủ tục hành chính giao đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH... theo hướng rút gọn, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch. Có cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển NƠXH theo hướng mô hình xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, phát thải carbon thấp.

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn vốn phát triển NƠXH

Thứ tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển NƠXH; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước từ Trung ương và địa phương tương xứng, kịp thời để bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển NƠXH.

Nhà nước tập trung phát triển NƠXH cho thuê khu vực đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn vốn phát triển NƠXH, đặc biệt là của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Rà soát, sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ NƠXH.

Nghiên cứu hình thành quỹ phát triển NƠXH, hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển NƠXH dài hạn, bền vững; Mở rộng nguồn vốn phát triển NƠXH từ quỹ đầu tư phát triển địa phương và nguồn vốn từ nước ngoài; Khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư, quỹ tín thác đầu tư và các hoạt động liên danh, liên kết thực hiện dự án NƠXH.

Bố trí cấp đủ nguồn vốn ngân sách cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ, cho vay phát triển NƠXH; thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại được Nhà nước chỉ định để cho cá nhân và doanh nghiệp vay ưu đãi phát triển NƠXH; rà soát, đổi mới, tiếp tục mở rộng chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, thuê mua NƠXH theo chính sách về NƠXH.

Đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển NƠXH

Thứ năm, Chỉ thị yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển NƠXH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong phát triển NƠXH, đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm việc triển khai các dự án NƠXH, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất phát triển NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại đúng mục đích.

Quản lý, giám sát chặt chẽ việc đầu tư, xây dựng, bán, cho thuê, sử dụng căn hộ các dự án NƠXH. Có chế tài đủ mạnh, ngăn ngừa, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm, trục lợi chính sách.

Đẩy nhanh hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó có NƠXH. Nghiên cứu thành lập, thiết lập cơ chế hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước chuyên đầu tư phát triển NƠXH.

Thứ sáu, về tổ chức thực hiện, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Các tỉnh ủy, thành ủy thành lập Ban chỉ đạo về phát triển NƠXH và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến phát triển NƠXH; ưu tiên phân bổ nguồn lực cho công tác xây dựng và phát triển NƠXH và tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện.

Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển NƠXH và chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, có các giải pháp cụ thể tháo gỡ, giải quyết nhu cầu nhà ở đang rất bức thiết của công nhân, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp tại đô thị. Củng cố, kiện toàn các cơ quan đầu mối có chức năng, nhiệm vụ phát triển NƠXH.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Chỉ thị; phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách về phát triển NƠXH và chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về công tác phát triển NƠXH.

Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị này.


Tìm hướng giải quyết trong định giá đất
Tìm hướng giải quyết trong định giá đất

Sáng 14/6, Báo Thanh niên đã tổ chức Hội thảo “Định giá đất, đúng và đủ”. Các chuyên gia cho rằng, định giá đất không đúng...

Giao đất, cho thuê đất qua đấu thầu theo Luật Đất đai 2024
Giao đất, cho thuê đất qua đấu thầu theo Luật Đất đai 2024

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng Nai) hỏi, theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 thì trường hợp lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp...

Thời hạn thuê nhà ở xã hội tối thiểu là bao nhiêu năm?
Thời hạn thuê nhà ở xã hội tối thiểu là bao nhiêu năm?

Nhiều người dân băn khoăn, hiện nay, việc ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội có thời hạn tối thiểu là bao nhiêu năm?

Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 14/6: Giá nhà tại Hà Nội có thể tăng 20% trong năm 2024
Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 14/6: Giá nhà tại Hà Nội có thể tăng 20% trong năm 2024

Liên danh Eurowindow góp mặt tại khu đô thị hơn 7.000 tỷ tại Long An; TP.HCM sắp có 12 trung tâm thương mại dưới lòng đất;...

Bắc Giang: 751 lô đất tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô được phép chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền
Bắc Giang: 751 lô đất tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô được phép chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định, về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền...

Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhà đầu tư tìm kiếm dự án tiềm năng để đón sóng thị trường
Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhà đầu tư tìm kiếm dự án tiềm năng để đón sóng thị trường

Từ khi thị trường bắt đầu đi lên từ chân sóng, loại hình căn hộ chung cư đã trở thành tâm điểm đầu tư khi giá bán liên tục lập đỉnh mới. Đặc biệt, những...

Đồng Nai: Không cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp tại những nơi không phù hợp quy hoạch
Đồng Nai: Không cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp tại những nơi không phù hợp quy hoạch

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc giao các địa phương tiến hành khảo sát nhu cầu doanh nghiệp và xây dựng xong phương án...

Thái Bình gọi đầu tư vào Khu đô thị mới Kiến Giang trị giá hơn 9.600 tỷ đồng
Thái Bình gọi đầu tư vào Khu đô thị mới Kiến Giang trị giá hơn 9.600 tỷ đồng

Dự án nhà ở Khu đô thị mới Kiến Giang, TP Thái Bình có tổng mức đầu tư 9.686 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện 9.269 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 417 tỷ đồng.

Năm 2024 chung cư vẫn là tâm điểm đầu tư đất nền chờ 'sóng' 2025?
Năm 2024 chung cư vẫn là tâm điểm đầu tư đất nền chờ 'sóng' 2025?

Trong năm 2024 xu hướng đầu tư, hành vi của người tiêu dùng vẫn đang hướng đến sản phẩm bất động sản là chung cư. Chuyên gia dự báo thị trường sẽ khởi sắc từ quý 2 2025 với tâm lý của nhà đầu tư tự tin vào kinh tế và mức lợi suất, lúc này, sản phẩm đất nền, biệt thự sẽ được quan tâm.

Bất động sản Phát Đạt (PDR) được nghiên cứu dự án khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bất động sản Phát Đạt (PDR) được nghiên cứu dự án khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán PDR) vừa công bố thông tin về việc nghiên cứu, khảo sát và lập phương án đầu tư dự án khu công nghiệp tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 13/6: Sẽ giám sát về quản lý thị trường bất động sản ở Đồng Nai
Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 13/6: Sẽ giám sát về quản lý thị trường bất động sản ở Đồng Nai

Chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền (TP HCM) bị bắt vì xây sai phép; Bắc Ninh rà soát lại giá nhà ở xã hội của dự án Dabaco Khắc Niệm;...

Những trường hợp bị hủy sổ đỏ khi Luật Đất đai mới có hiệu lực
Những trường hợp bị hủy sổ đỏ khi Luật Đất đai mới có hiệu lực

Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, người dân cần lưu ý 7 trường hợp bị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Cần thiết hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai
Cần thiết hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai

Liên quan đến công tác đăng ký đất đai và công tác cập nhật biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất tại các địa phương, Hiệp hội Bất động sản...

Đằng sau xu hướng bạn bè, người thân “rủ nhau” về sống tại các khu đô thị Vinhomes
Đằng sau xu hướng bạn bè, người thân “rủ nhau” về sống tại các khu đô thị Vinhomes

Vừa được thụ hưởng giá trị sống vượt trội, vừa được chăm sóc trọn đời và liên tục được gia tăng quyền lợi về kinh tế là lý do nhiều cư dân rủ thêm...

Sun Symphony Residence là “bản thiết kế tối ưu nhất cho chất sống thăng hoa”
Sun Symphony Residence là “bản thiết kế tối ưu nhất cho chất sống thăng hoa”

Hơn 1000 ngày ấp ủ, gần 50 kiến trúc sư khắp thế giới cùng quy tụ và vô số những ý tưởng đưa ra cùng bản vẽ mẫu được phác thảo, Sun Symphony Residence...

Hành lang pháp lý vững chắc hỗ trợ tích cực cho phát triển nhà ở xã hội
Hành lang pháp lý vững chắc hỗ trợ tích cực cho phát triển nhà ở xã hội

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự tham gia tích cực,...

Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 12/6: Bình Dương sắp có thêm 2.500 căn nhà ở xã hội, giá 700 triệu đồng
Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 12/6: Bình Dương sắp có thêm 2.500 căn nhà ở xã hội, giá 700 triệu đồng

Phú Xuyên (Hà Nội) sắp đấu giá 13 thửa đất, khởi điểm từ 14 triệu đồng/m2; Thanh Hóa chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị mới Bắc sông Tống;...

Thành phố Hồ Chí Minh: Sẽ công khai vi phạm của chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
Thành phố Hồ Chí Minh: Sẽ công khai vi phạm của chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu đăng tải vi phạm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành liên quan...

Đơn vị nào có trách nhiệm thực hiện bồi thường theo Luật Đất đai 2024?
Đơn vị nào có trách nhiệm thực hiện bồi thường theo Luật Đất đai 2024?

Tại Điều 86 Luật Đất đai 2024 quy định về cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance