VnFinance
Thứ hai, 22/04/2024, 14:44 PM

Cần bổ sung quy định về khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Mới đây, Chính phủ vừa ra dự thảo về Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong dự thảo, Chính phủ đề xuất lấy ý kiến của các Bộ, ngành về việc xử lý kinh phí chi trả khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cũng đã có Công văn số 46/2024/CV-HoREA gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý về nội dung trên.

Cần bổ sung quy định về khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Theo HoREA, Điều 16 dự thảo Nghị định chưa quy định về khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp nhà đầu tư thực hiện theo phương thức thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 127 Luật Đất đai 2024. (ảnh: T/L).
 

Đề xuất phương án xử lý chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Luật Đất đai 2024 đã nêu rõ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi sẽ do Nhà nước đảm bảo. Theo điều 94 Luật Đất đai 2024 quy định: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Nhà nước bảo đảm. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí khác.

Theo đó, mới đây, Chính phủ đã có dự thảo Nghị định ban hành ngày 05/4/2024, đề xuất lấy ý kiến các bộ ngành về việc xử lý kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại điều 94 của Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, tại điều 16 của dự thảo Nghị định quy định, trong trường hợp Quỹ phát triển đất ứng vốn cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thì kinh phí, hỗ trợ, tái định cư được đề xuất xử lý theo 2 hướng.

Tại điểm a khoản 1 điều 16, đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và không được miễn tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Việc hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển đất do ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quỹ phát triển đất, pháp luật về ngân sách Nhà nước (Phương án 1).

Hoặc, người sử dụng đất phải nộp tiền cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện hoàn ứng cho Quỹ phát triển đất số tiền đã ứng vốn theo quy định; số tiền sử dụng đất còn lại sau khi đã trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn ứng cho Quỹ phát triển đất (nếu có), trong thời hạn 15 ngày, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm nộp lại ngân sách Nhà nước (Phương án 2).

Tại khoản b khoản 1 điều 16, đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà được miễn tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách Nhà nước và được tính số tiền này vào chi phí đầu tư của dự án theo quy định tại khoản 2 điều 94 Luật Đất đai 2024. Việc hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển đất do Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quỹ phát triển đất, ngân sách Nhà nước (Phương án 1).

Hoặc người sử dụng đất phải hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và được tính số tiền này vào chi phí đầu tư của dự án theo quy định tại khoản 2 điều 94 Luật Đất đai 2024. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện hoàn ứng cho Quỹ phát triển đất số tiền đã ứng vốn theo quy định (trong trường hợp Quỹ phát triển đất đã ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) (Phương án 2).

Các phương án trên của Chính phủ đề xuất có nội dung chính là số tiền mà người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất phải nộp hoặc phải hoàn trả sẽ được nộp thẳng vào ngân sách nhà nước hay nộp cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chưa quy định về khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

HoREA rất hoan nghênh Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng “dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất” (sau đây gọi là “dự thảo Nghị định”) đã hợp nhất nội dung của 02 Nghị định trước đây là “Nghị định 76/2014/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất” và “Nghị định 77/2014/NĐ-CP quy định về tiền thuê đất” thành 01 Nghị định.

Tuy nhiên, góp ý điều 16 của dự thảo Nghị định về xử lý kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, HoREA đề nghị chọn “Phương án 1” tại điểm a khoản 1 điều 16 dự thảo Nghị định và “Phương án 1” tại điểm b khoản 1 điều 16 dự thảo Nghị định.

Hiệp hội cũng đề nghị bỏ quy định phải có văn bản của người thực hiện dự án đề nghị được khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà người thực hiện dự án tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khoản 2 điều 16 dự thảo Nghị định vì quá vô lý, bởi lẽ các quy định về thành phần hồ sơ được quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 2 điều 16 dự thảo Nghị định mà người thực hiện dự án phải cung cấp cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và UBND cấp huyện thì đều được các cơ quan này thực hiện, quản lý với đầy đủ chứng từ.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đề nghị bổ sung khoản 4 (mới) Điều 16 dự thảo Nghị định quy định về khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá mua bán nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đối với trường hợp nhà đầu tư thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 127 Luật Đất đai.

Bởi, Hiệp hội nhận thấy, điều 16 dự thảo Nghị định chưa quy định về khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp nhà đầu tư thực hiện theo phương thức thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 127 Luật Đất đai 2024.

Do vậy, rất cần thiết bổ sung nội dung này vào khoản 4 (mới) điều 16 dự thảo Nghị định, gồm: Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về đất đai; Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; Chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Xác nhận của UBND cấp huyện về các thửa đất trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng mà nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Văn bản thẩm định của đơn vị tư vấn thẩm định giá được Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định về tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lý của các hợp đồng giao dịch trên đây và giá chuyển nhượng để “loại trừ” trường hợp nhà đầu tư có thể “kê khống” chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm thất thu ngân sách Nhà nước.


Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tin bất động sản ngày 21/5: Động thổ dự án nhà ở xã xội Golden Square Lào Cai hơn 2.000 tỷ đồng
Tin bất động sản ngày 21/5: Động thổ dự án nhà ở xã xội Golden Square Lào Cai hơn 2.000 tỷ đồng

Công ty CP đầu tư IMG Huế bị phạt 500 triệu đồng do bán nhà chưa đủ điều kiện; Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội mới;...

HoREA đề xuất miễn tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân
HoREA đề xuất miễn tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân

Đó là một trong các góp ý của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá đất tính tiền sử dụng đất
HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá đất tính tiền sử dụng đất

Tại Văn bản số 62/2024/CV-HoREA ngày 20/5/2024 góp ý cho dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA)...

HoREA: Cần bổ sung các quy định liên quan đến kinh phí, khoản thu từ đất với trường hợp tái định cư
HoREA: Cần bổ sung các quy định liên quan đến kinh phí, khoản thu từ đất với trường hợp tái định cư

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản góp ý về dự thảo về Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Bắt tay “ông lớn” Singapore, Vinhomes tiếp tục khuynh đảo thị trường với siêu phẩm mới
Bắt tay “ông lớn” Singapore, Vinhomes tiếp tục khuynh đảo thị trường với siêu phẩm mới

Là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác của Vinhomes và GIC - Quỹ đầu tư đình đám đến từ đảo quốc sư tử, các siêu phẩm bất động sản (BĐS) thuộc phân khu...

Giá đất nền có dấu hiệu tăng trở lại ở các thành phố lớn
Giá đất nền có dấu hiệu tăng trở lại ở các thành phố lớn

Sáng 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, giá đất nền có dấu hiệu tăng trở...

Khánh Hòa: Hơn 5.940 giao dịch bất động sản trong quý I/2024
Khánh Hòa: Hơn 5.940 giao dịch bất động sản trong quý I/2024

Thị trường bất động sản Khánh Hòa từ đầu năm đến nay khởi sắc, ghi nhận hơn 5.940 giao dịch, với tổng giá trị trên 7.630 tỷ đồng.

Hà Nội thiếu hàng chục ngàn căn hộ, người dân “đỏ mắt” chờ dự án mới ra mắt
Hà Nội thiếu hàng chục ngàn căn hộ, người dân “đỏ mắt” chờ dự án mới ra mắt

Theo các chuyên gia, từ nay đến 2025, Hà Nội dự kiến sẽ thiếu hụt khoảng 50.000 căn hộ. Đây là lý do khiến các dự án chung cư mới trở nên sốt xình xịch...

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ
Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình,...

Tin bất động sản ngày 20/5: Yêu cầu chủ đầu tư công khai dự án nhà ở xã hội
Tin bất động sản ngày 20/5: Yêu cầu chủ đầu tư công khai dự án nhà ở xã hội

Hải Phòng chấp thuận Công ty Hoàng Huy làm chủ đầu tư cao ốc gần 3.200 tỷ đồng; Khánh Hòa sẽ có thêm nhiều cụm công nghiệp mới;...

Ninh Bình: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp
Ninh Bình: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án phải triển khai nghiêm túc...

Hà Nội: Thị trường văn phòng cho thuê hướng đến các dự án xanh
Hà Nội: Thị trường văn phòng cho thuê hướng đến các dự án xanh

Thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội được ghi nhận sôi động trở lại với các giao dịch về mở rộng hoặc chuyển dịch văn phòng...

Tin bất động sản tuần qua: TP HCM chỉ có thêm 1 dự án nhà ở mới trong quý I/2024
Tin bất động sản tuần qua: TP HCM chỉ có thêm 1 dự án nhà ở mới trong quý I/2024

Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc loạt dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn; Chính phủ thống nhất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024;...

Tin bất động sản ngày 18/5: Viglacera bán nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với giá 8,5 triệu đồng/m2
Tin bất động sản ngày 18/5: Viglacera bán nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với giá 8,5 triệu đồng/m2

Bắc Giang duyệt quy hoạch Cụm công nghiệp 75ha;Thái Nguyên giao 4,4ha đất cho FECON làm khu đô thị 2.250 tỷ đồng;...

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo về hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản và tình hình triển khai...

Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tại quận Thanh Xuân
Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tại quận Thanh Xuân

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3,...

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua căn hộ để cho thuê
Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua căn hộ để cho thuê

Hiện nay, kênh đầu tư mua căn hộ cho thuê được đánh giá là ổn định hơn bởi đang có dấu hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản...

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo về hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance