VnFinance
Thứ năm, 27/06/2024, 13:30 PM

Khẩn trương hoàn thiện 4 dự thảo Nghị định liên quan đến đất đai

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 282/TB-VPCP ngày 26/6/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; dự thảo Nghị định quy định về giá đất; dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 282/TB-VPCP ngày 26/6/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; dự thảo Nghị định quy định về giá đất; dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Khẩn trương hoàn thiện 4 dự thảo Nghị định liên quan đến đất đai
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Cơ quan chủ trì soạn thảo theo nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để hoàn thiện các dự thảo Nghị định.
 

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu Cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính) rà soát, tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể, các chuyên gia.

Đảm bảo các dự thảo Nghị định chỉ quy định những nội dung, nhiệm vụ được giao tại Luật Đất đai 2024 và theo đúng phạm vi thẩm quyền của Chính phủ; phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với cơ chế, công cụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, triển khai, thực hiện hồ sơ hành chính, thủ tục hành chính.

Cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát nội dung các dự thảo Nghị định đảm bảo các dự thảo Nghị định đã được hoàn thiện theo đúng các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ; đảm bảo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, hiệp hội, các chuyên gia đã được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp rà soát lại một lần nữa từng dự thảo Nghị định về sự phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành nói chung, với các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024 nói riêng; đảm bảo quy định đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Luật Đất đai 2024 và theo đúng phạm vi thẩm quyền của Chính phủ.

Đối với từng dự thảo Nghị định, Phó Thủ tướng yêu cầu Cơ quan chủ trì soạn thảo theo nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để hoàn thiện các dự thảo Nghị định theo hướng sau:

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đối với Điều 13, Điều 14, Điều 21, Điều 22, Điều 58, Điều 63 của dự thảo Nghị định. Tiếp thu ý kiến của các chuyên gia hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất tại Điều 25 của dự thảo Nghị định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định rõ về các khái niệm "tình trạng khẩn cấp", "bất khả kháng" theo hướng đảm bảo rõ, cụ thể, có tính khả thi, dễ áp dụng. Đặc biệt là khi quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quyết định trường hợp khẩn cấp, trường hợp bất khả kháng thì phải quy định tại dự thảo Nghị định các tiêu chí cụ thể để làm căn cứ quyết định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các điều, khoản liên quan đến vấn đề quy hoạch, hoàn thiện dự thảo đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của luật đất đai, luật quy hoạch. Tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại điều khoản thi hành về việc áp dụng các điều, khoản của dự thảo Nghị định về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh khi Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch được sửa đổi, bổ sung.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh các điều, khoản liên quan đến đấu thầu tại dự thảo Nghị định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc này, đồng thời, trình Chính phủ Nghị định quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất trước ngày 16/6/2024.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát các điều, khoản liên quan đến đất sử dụng cho công trình ngầm, khoảng không trên mặt đất, hoàn thiện nội dung này tránh khoảng trống pháp lý khi Nghị định được ban hành.

Về quy định lấn biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp làm rõ khái niệm dự án lấn biển, trên cơ sở đó xác định rõ dự án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu có thuộc loại hình dự án lấn biển không.

Về diện tích đất được hình thành từ kết quả của dự án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cần phải làm rõ diện tích đất tạo ra có nằm trong diện tích đất của dự án đã được phê duyệt không, trên cơ sở đó xác định rõ cơ chế quản lý, sử dụng đối với diện tích đất này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị định quy định về giá đất

Về các chi phí trong phương pháp thặng dư, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải xác định theo pháp luật xây dựng và pháp luật có liên quan, quy định phải rõ, cụ thể, đảm bảo tính đúng, tính đủ, không trùng lặp, có kế thừa các quy định của Nghị định số 12/2024/NĐ-CP. Việc bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi các điều khoản của Nghị định phải giải trình rõ: Cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, đảm bảo sự thống nhất với các pháp luật có liên quan.

Về quy định đào tạo chuyên ngành định giá đất, đề nghị tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng tại cuộc họp ngày 24/5/2024 theo hướng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ban hành khung chương trình đào tạo, xây dựng dữ liệu thông tin tổ chức, cá nhân tư vấn giá đất, định giá đất… để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đồng thời tham khảo (lấy nguyên) quy trình đào tạo, quản lý của Bộ Tài chính về định giá, tư vấn giá. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với Chuyên gia Bùi Tiến Thỏa để hoàn thiện nội dung này.

Về điều kiện hành nghề tư vấn định giá đất: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Hội thẩm định giá Việt Nam quy định chặt chẽ các điều kiện hành nghề, cơ chế quản lý, giám sát và các chế tài đối với các hành vi vi phạm khi hành nghề.

Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Về miễn, giảm tiền thuê đất, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát nội dung dự thảo Nghị định đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành.

Về nội dung nộp tiền bổ sung trong quy định xử lý chuyển tiếp, Bộ Tài chính chủ động làm việc với chuyên gia TS. Cấn Văn Lực rà soát, hoàn thiện phương án báo cáo Chính phủ xem xét.

Về chính sách miễn giảm đối với dự án PPP, Bộ Tài chính bổ sung các lĩnh vực khác do Chính phủ quy định ngoài các lĩnh vực đang được nêu tại dự thảo Nghị định.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định để lấy ý kiến Thành viên theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất phương án quy định về: Xử lý trường hợp Nhà ở, công trình xây dựng khác, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất là tài sản công bị tháo dỡ; Việc ứng trước tiền giải phóng mặt bằng của nhà đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát dự thảo Nghị định cùng với các dự thảo Nghị định khác quy định chi tiết Luật Đất đai 2024 để hoàn thiện phạm vi điều chỉnh của dự thảo theo hướng dự thảo quy định mọi vấn đề, nội dung về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng nhà ở xã hội, mua nhà ở thương mại để phục vụ công tác bồi thường, tái định cư.


Kon Tum: Thu hồi 39 trường hợp cấp đất xây dựng biệt thự tại Kon Plông
Kon Tum: Thu hồi 39 trường hợp cấp đất xây dựng biệt thự tại Kon Plông

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã ra thông báo thu hồi 39 trường hợp cấp đất xây dựng biệt thự trái quy định của pháp luật.

Quy định về hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản mới từ 01/8
Quy định về hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản mới từ 01/8

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã bổ sung thêm các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản mới mang tính kiểm soát nội dung,...

Hải Phòng yêu cầu công khai thông tin về các dự án nhà ở xã hội
Hải Phòng yêu cầu công khai thông tin về các dự án nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng thành phố công khai thông tin cụ thể về tiến độ triển khai, giá bán, giá thuê được phê duyệt, giá dự kiến,...

Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 25/7: Bắt đầu kiểm kê đất đai trên cả nước từ ngày 1/8
Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 25/7: Bắt đầu kiểm kê đất đai trên cả nước từ ngày 1/8

Vinhomes thành lập cùng lúc 4 công ty con kinh doanh bất động sản; Bắt đầu kiểm kê đất đai trên cả nước từ ngày 1/8;...

Xu hướng liên kết phát triển dự án bất động sản giữa các doanh nghiệp trong nước
Xu hướng liên kết phát triển dự án bất động sản giữa các doanh nghiệp trong nước

Dữ liệu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARs IRE) cho thấy, trong quý II/2024, thị trường ghi nhận xu hướng liên kết phát triển...

Kiểm kê đất đai năm 2024 trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2024
Kiểm kê đất đai năm 2024 trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2024

Ngày 23/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai năm 2024.

Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 24/7: Hà Nội chính thức ban hành hệ số điều chỉnh giá đất mới
Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 24/7: Hà Nội chính thức ban hành hệ số điều chỉnh giá đất mới

Long An tìm nhà đầu tư vào 2 dự án nhà ở xã hội; Chủ “biệt phủ đẹp nhất Cà Mau” vẫn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất;...

Giá bất động sản đã vượt xa giá trị thực, không phù hợp với khả năng của người dân
Giá bất động sản đã vượt xa giá trị thực, không phù hợp với khả năng của người dân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, giai đoạn gần đây nguồn cung bất động sản suy giảm mạnh, chủ yếu từ các dự án triển khai trước đây,...

Cận cảnh dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai vướng lao lý
Cận cảnh dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai vướng lao lý

Dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn nằm ở vị trí đắc địa của quận 4, TP HCM, đối diện với trung tâm quận 1. Đây là dự án liên quan một vụ án...

Hà Nội: Chi tiết hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Hà Nội: Chi tiết hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới ký quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024. Theo đó, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa,...

Đồng Nai: Chỉ đạo xử lý hàng loạt nhà xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp
Đồng Nai: Chỉ đạo xử lý hàng loạt nhà xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp

UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 1876/VP-KTN gửi Sở Xây dựng tỉnh này đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan...

Bình Dương: Dự án Eden Thuận An chưa được nghiệm thu đã đưa dân vào ở?
Bình Dương: Dự án Eden Thuận An chưa được nghiệm thu đã đưa dân vào ở?

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Bình Dương, dự án Eden – Thuận An do Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định...

Khánh Hòa: Khẩn trương hoàn thành xác định giá trị tài sản bán đấu giá các cơ sở nhà, đất
Khánh Hòa: Khẩn trương hoàn thành xác định giá trị tài sản bán đấu giá các cơ sở nhà, đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương về tiến độ bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực có cần làm lại sổ đỏ?
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực có cần làm lại sổ đỏ?

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, sổ đỏ được cấp trước ngày này thì vẫn có giá trị pháp lý, người dân không bắt buộc phải cấp đổi,...

Long An kêu gọi đầu tư vào 2 dự án khu nhà ở xã hội trị giá gần 7.650 tỉ đồng
Long An kêu gọi đầu tư vào 2 dự án khu nhà ở xã hội trị giá gần 7.650 tỉ đồng

UBND tỉnh Long An vừa công bố danh mục 2 dự án khu nhà ở xã hội tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 2 dự án nhà ở xã hội...

Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 23/7: Thủ tục phê duyệt dự án nhà ở xã hội còn chậm trễ, kéo dài
Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 23/7: Thủ tục phê duyệt dự án nhà ở xã hội còn chậm trễ, kéo dài

Bình Thuận tìm chủ đầu tư cho dự án khu đô thị hơn 11.000 tỷ đồng; Chuyển công an giải quyết vụ 214 căn hộ chung cư Phú Thạnh;...

Bình Dương sắp có khu đô thị hơn 13.500 tỷ đồng quy mô dân số gần 14.300
Bình Dương sắp có khu đô thị hơn 13.500 tỷ đồng quy mô dân số gần 14.300

UBND tỉnh Bình Dương vừa có Quyết định số 2062 QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông An Tây tại phường An Tây và xã Phú An,...

Đà Nẵng: “Mở cửa” cơ chế, dư địa cho bất động sản cất cánh
Đà Nẵng: “Mở cửa” cơ chế, dư địa cho bất động sản cất cánh

Việc thí điểm thành lập Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam gắn với Cảng biển Liên Chiểu hứa hẹn sẽ tạo ra “không gian”...

Chung cư cao cấp, quảng cáo tiện ích sống đẳng cấp nhưng thiếu sân chơi cho trẻ em
Chung cư cao cấp, quảng cáo tiện ích sống đẳng cấp nhưng thiếu sân chơi cho trẻ em

Chung cư cao cấp, quảng cáo tiện ích sống đẳng cấp.... tuy nhiên thiếu sân chơi cho trẻ em đây đang là tình trạng phổ biến của Hà Nội.

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance